1. Udhëzimi Nr. 1, datë 9.6.2016 “Për rregullat, procedurat e kërkimit, të shqyrtimit e të miratimit të kërkesave për dhënie në përdorim të fondit pyjor dhe kullosor publik”

 

Kriteret e Përzgjedhjes

 • Përputhshmëria me Planet e Menaxhimit: Kërkesat duhet të përputhen me planet ekzistuese të menaxhimit pyjor dhe kullosor, duke siguruar përdorim të qëndrueshëm dhe mbrojtje të mjedisit.
 • Ndikimi Mjedisor: Vlerësimi i ndikimit të propozuar mbi mjedisin dhe siguria që aktiviteti do të kontribuojë në ruajtjen dhe përmirësimin e gjendjes së pyjeve dhe kullotave.
 • Përfitimet Socio-Ekonomike: Propozimi duhet të demonstrojë përfitime të qarta për komunitetin lokal dhe ekonominë rajonale, përfshirë krijimin e vendeve të punës dhe zhvillimin ekonomik.

2. VKM Nr. 54, datë 5.2.2014 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”

 

Kriteret e Përzgjedhjes

 • Kapacitetet Financiare dhe Teknike: Aplikantët duhet të demonstrojnë që kanë burime të mjaftueshme financiare dhe kapacitet teknik për të realizuar projektin e propozuar.
 • Përvoja dhe Ekspertiza: Përvoja e mëparshme në menaxhimin e pronave të ngjashme është një kriter i rëndësishëm. Aplikantët duhet të tregojnë ekspertizë në fushën përkatëse.
 • Propozimi i Planit të Biznesit: Një plan biznesi i detajuar që përshkruan qëllimin e përdorimit të pronës, strategjitë për zhvillim dhe përfitimet e pritura.

3. VKM Nr. 373, datë 20.6.2018 “Për përcaktimin e kritereve, të rregullave, procedurave dhe kontratës tip për dhënien me qira të tokave bujqësore në pronësi të shtetit”

 

Kriteret e Përzgjedhjes

 • Kapacitetet Financiare: Demonstrimi i aftësisë financiare për të investuar dhe menaxhuar tokën bujqësore në mënyrë efektive. Aplikantët duhet të paraqesin dokumentacion që vërteton burimet financiare të mjaftueshme.
 • Eksperienca Bujqësore: Preferohen aplikantët me përvojë të konsiderueshme në sektorin bujqësor, duke treguar aftësi për të menaxhuar dhe zhvilluar tokën në mënyrë produktive.
 • Plani i Detajuar i Biznesit: Aplikantët duhet të paraqesin një plan biznesi që përfshin:
  • Përshkrimin e Aktiviteteve Bujqësore: Specifikimi i kulturave bujqësore që do të mbillen dhe teknikat e përdorura.
  • Parashikimi i Investimeve dhe Kthimeve: Plani financiar dhe ekonomik që tregon investimet e propozuara dhe përfitimet e pritshme.
  • Strategjitë e Qëndrueshmërisë: Mënyrat e propozuara për të siguruar një përdorim të qëndrueshëm dhe mbrojtjen e tokës bujqësore.

Përmbledhje e Procedurave të Përbashkëta

 • Njoftimi dhe Publikimi: Shpallja e disponueshmërisë së pasurive për qira përmes njoftimeve publike për të siguruar transparencë dhe konkurrencë të drejtë.
 • Aplikimi dhe Dorëzimi i Dokumenteve: Aplikantët dorëzojnë kërkesat dhe dokumentacionin mbështetës sipas afateve të përcaktuara.
 • Shqyrtimi dhe Vlerësimi: Një komision i posaçëm shqyrton dhe vlerëson kërkesat bazuar në kriteret e përcaktuara.
 • Vendimi dhe Komunikimi: Vendimi për përzgjedhjen e qiramarrësve merret nga autoriteti kompetent dhe i komunikohet aplikantëve. Rezultatet publikohen për të siguruar transparencë.

Këto kritere dhe procedura synojnë të sigurojnë që pronat shtetërore të jepen me qira në mënyrë që të maksimizohen përfitimet ekonomike dhe sociale, duke siguruar gjithashtu një përdorim të qëndrueshëm dhe mbrojtje të burimeve natyrore.

 

 

AlbaniaUSA