SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KADEGORINË E LARTË DREJTUESE

 

Lloji i diplomës “ Shkenca Juridike/Ekonomik/Inxhinier

Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

 

Në zbatim të nenit 32 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, dhe Kreut VIII, të Vendimit Nr. 118, datë 5.3.2014, “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së”,i ndryshuar , Bashkia Lushnje shpall procedurat për plotësimin e vëndit të lirë në kadegorine e lartë drejturese për pozicionin:

 

  Sekretar i Përgjithshëm                                                 

  (Kategoria e pages I- a)

 

 

Shiko shpalljen 

AlbaniaUSA