RI-SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE

Sektori i MZSH-së

 

 

PUNONJËS TË SHËRBIMIT TË MZSH-SË PËR NIVELIN BAZË TË SHËRBIMIT VENDOR TË MZSH-SË, SEKTORI I MZSH-SË BASHKIA LUSHNJE

 

 

Në mbështetje dhe në zbatim të nenit 9/c, 14/1 e vijues të Ligjit nr.152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”, si dhe të nenit 39 e vijues të VKM-së Nr.520, datë 25.7.2019 “Për miratimin e rregullores për shërbimin e e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”, si dhe të Urdhrit të Kryetarit të Bashkisë “Për miratimin e strukturës organizative së Bashkisë Lushnje, për vitin 2024 ”, Bashkia e Lushnje shpall procedurat e konkurrimit për vendet e lira:

 

– Personel zjarrfikës, operues, luftues,  3 pozicione të nivelit bazë

 

Shpallja për MZSH Bashkia Lushnje

 

Formulari i aplikimit

 

AlbaniaUSA