Accesso
Skip Navigation Links > Kreu > Sherbimet > Transporti

Transporti

 

Sektori i Transportit

 

Sherbimet e transportit neBashkine Lushnje

 • License per transport udhetaresh taksi 4+1 dhe 8+1 me afat 5 vjecar

Dokumentacioni i nevojshem

 1. Leje drejtimi klasa D (e noteruar)
 2. Leje qarkullimi (e noteruar)
 3. Kolaudimi teknik (e noteruar)
 4. Vleresimi teknik (e noteruar)
 5. Deshmia e taksistit  (e noteruar)
 6. Vertetim nga Drejtoria e  Taksave ne Bashki
 7. Kerkese prane Drejtorise se Marredhenieve me Publikun
 8. Vertetim nga drejtoria tetimeve Fier
 9. Kartela e taksimetrit(f.noteruar)
 10. Vertetim nga rajoni ose njesia administrative
 11. Karta e identitetit(fotokopje)
 12. Deshmi penaliteti(ministria e drejtesise)
 13. Fotografi te mjetit(sipas vendimit te keshillit bashkiak per ngjyren)
 14. Ekstrakti I regjstrit tregtar(QKB)
 15. Certifikat e organit tatimor(e noteruar)
 16. Numri I kontaktit
 17. Konfirmim bankar

   
 • License per transport udhetaresh ne linje te rregullt qytetese
 • Çertifikate per transport udhetaresh ne linje te rregullt qytetese
 • License per transport udhetaresh ne linje te rregullt rrethqytetese
 • Çertifikate per transport udhetaresh ne linje te regullt rrethqytetese

   

  Dokumentat qe duhen per tu paisur me licence e certifikate ne transportin e udhetareve me autobus per linjat Qytetese, Rrethqytetese,Nderqytetese sipas Udhezimit Nr.5627,date 18.11.2016 jane:

  I-

  1 .Subjekti paraqet vetdeklarimin per reputacion te mire te perfaqsuesit ligjor te subjektittransportues dhe drejtuesit te veprimtarise .

  2.Dokumenti nga nje institucion bankar ose financiar ,qe verteton gjendje te qendrueshme financiare  I cili mund te jete:

  a-Nje dokument/garanci bankare

  b-Nje dokument I leshuar nga shoqeri sigurimi

  Keto dokumenta duhet te parashikojne nje vlere qe kalon shumen e pergjithshme te 140 000 leke per mjetin e pare dhe 70 000 leke per cdo mjet tjeter ne perdorim si dhe duhet te vertetojne se banka/shoqeria e sigurimit jane garant,per subjektin qe kerkon te licensohet.

  3- CKP per drejtuesin e veprimtarise ose nje person I punesuar me kontrate per nje periudhe 5-vjecare

  4-Regjistrimi (QKB) ku objekti I veprimtarise  te jete"Per transport udhetaresh brenda vendit"

  5-Licenca origjinal(kur ka humbur)kopja njesuar me origjinalin

  II-Per mjetet numri I nevojshem sipas linjave dhe per cdo mjet duhen keto dokumenta:

    -Leja e qarkullimit

  - Certifikate e kontrollit teknik (6-mujor dhe 1-vjecar)

  -akti I vlersimit te komoditetit

    -Certifikat e kalibrimit te tahografit

      -Regjistrimi I mjeteve ne QKB        (Te gjitha dokumentat duhet te jene te njesuara me origjinalin)

  III-Per drejtuesin e mjetit dokumentat si me poshte:

     -Leja e drejtimit per drejtuesin e mjetit

      -Certifikata e aftesise profesionale(CAP) C,CE,D,DE

  IV-Te kete agjenci per sherbimin e udhetareve brenda vendit,ose kontrate me nje agjenci transporti te licensuar nga bashkia.

  V-Police sigurimi se pronari /perdoruesi mjetit ka lidhur kontraten e sigurimit.

  -Sigurimi I udhetareve nga aksidentet ne transportin publik

  shkaktuar paleve te       treta nga perdorimi I ketij mjeti.

   
 • License per transport mallrash per te trete dhe me qira brenda vendit
 • Çertifikate per transport mallrash per te trete dhe me qira brenda vendit

 

Dokumentat qe duhen per tu pajisur me Licence e Certifikate per Transport malli (per te trete)persona fizike e juridike.

 1. Leje Qarkullimi (Fotokopje e Noterizuar, mjet me kapacitet mbi 1.5 ton)
 2. Kolaudimi teknik  (Fotokopje e Noterizuar)
 3. Certifikate Tatimore (Fotokopje e Noterizuar)
 4. Vertetim nga Drejtoria e Tatimeve Fier
 5. Vertetim nga Taksat e Bashkise
 • Çertifikate per transport mallrash brenda vendit per subjekt fizik ose juridik

Dokumentat qe duhen per tu pajisur me certifikate per transport  malli (per vete) persona fizike e juridik.

 

 1. Leje Qarkullimi (Fotokopje e Noterizuar, mjet me kapacitet mbi 1.5 ton)
 2. Kolaudimi teknik  (Fotokopje e Noterizuar)
 3. Cetrifikate Tatimore (Fotokopje e Noterizuar)
 4. Vertetim nga Drejtoria e Tatimeve Fier
 5. Vertetim nga Taksat e Bashkise (me te gjitha target e mjeteve qe do te certifikohen)
 6. Nje fotografi personale e administratorit(ose disa sipas numrit te mjeteve).
 7. Ekstrakt I regjistrit tregtar

   

  Shenim: Dokumentat e mesiperme duhen te noterizuara kur paraqiten per tu pajisur subjekti per here te pare me certificate.

  Personat juridik kur marin mjet me qera duhet te paraqesin bashke me dokumentat e mesiperme edhe kontraten e qerase se mjetit te noterizuar.

   
 • Çertifikate transporti per transportin e prodhimeve vetiake brenda territorit te Bashkise Lushnje

  Dokumentacioni perkates
 1. Leje Qarkullimi (Fotokopje e Noterizuar, mjet me kapacitet mbi 1.5 ton)
 2. Kolaudimi teknik  (Fotokopje e Noterizuar)
 3. Vertetim nga Taksat e Bashkise
 4. Nje fotografi personale e administratorit(ose disa sipas numrit te mjeteve)
 5. Çertifikate regjistrimi e fermerit

   
 • Autorizime transporti

  Dokumentacioni perkates
 1. Leje Qarkullimi
 2. Kolaudimi teknik 
 3. Vertetim nga Taksat e Bashkise

   
 • Autorizim per funsionimin si stacion shitje te karburanteve, gazit te lengshem te naftes dhe vajrave lubrifikant

 

DOKUMENTAT  QE  DUHEN  PER TU PAISUR  ME  LICENCE PER TREGTIM  ME PAKICE TE KARBURANTEVE, GAZIT TE LENG-SHEM TE NAFTES , PER AUTOMJETET, VAJRAVE  LUBRIFIKANTE.

 

1- .Ekstraktin  historik dhe tregtar te regjistrit  tregtar,nga Q.K.B, ku ne objekt te kete te percaktuar veprimtarine e tregtimit te naftes bruto dhe/ose nenprodukteve te saj;

2-  Projektin teknologjik  te depove dhe te linjave, te miratuar nga organet perkatese ,sipas  legjislacionit ne fuqi te mjedisit dhe te mbrojtjes nga zjarri.Projekti teknologjik per depot dhe linjat qe perdoren per depozitimin dhe shitjen e gazit te lengshem te naftes duhet te jete i miratuar edhe nga organet perkatese te kontrollit te pajisjeve nen presion;

3- Dokumentacioni qe verteton se stacioni i shitjes se karburanteve eshte ndertuar ne perputhje me legjislacionin ne fuqi  per planifikimin e territorit ose qe eshte ne procedure legalizimi ne perputhje me legjislacionin ne fuqi;

4- Vertetimin per kontrollin e objektit  per respektimin e kushteve teknike , te leshuar nga Ispektoriati Shteteror Pergjegjes;

5- Certifikaten e kalibrimit te rezervuarve , te vendosur ne stacion, dhe te matjes se aparateve te shitjes se karburanteve dhe gazit te lengshem te naftes, nga DPM-ja ose organet e autorizuara per kete qellim;

6-  Lejen e mjedisit , sipas legjislacionit ne fuqi per mjedisin;

7-  Autorizimin hyrje-dalje ne rruge, te leshuar nga enti pronar i rruges;

8-  Vertetimin e shlyerjes se detyrimeve vendore;

9- Vertetimin e shlyerjes se detyrimeve tatimore, perfshire sigurimet shoqerore.

 • Autorizim per njesite e shitjes se lendeve djegese dhe bombolave te gazit te  lengshem te naftes.

 

 DOKUMENTAT  QE  DUHEN  PER TU PAISUR  ME  LICENCE PER NJESITE E SHITJES SE LENDEVE DJEGESE, PER VEPRIMTARINE  E TREGTIMIT PER PERDORIM NGA KONSUMATORET FUNDORE.

 

1- .Ekstraktin  historik dhe tregtar te regjistrit  tregtar,nga Q.K.B, ku ne objekt te kete te percaktuar veprimtarine e tregtimit te gazit te lengshem per konsumatoret fundore.

2- Dokumentacioni qe verteton se stacioni i shitjes se gazit te lengshem per konsumatoret fundore  eshte ndertuar ne perputhje me legjislacionin ne fuqi  per planifikimin e territorit ose qe eshte ne procedure legalizimi ne perputhje me legjislacionin ne fuqi;

 3- Vertetimin per kontrollin e objektit  per respektimin e kushteve teknike , te leshuar nga Ispektoriati Shteteror Pergjegjes;

4- Çertifikaten e kalibrimit te eneve dhe te aparateve te shitjes, te leshuar nga organet e metrologjise e te kalibrimit. 

5-  Lejen e mjedisit , sipas legjislacionit ne fuqi per mjedisin;

6-  Vertetimin e shlyerjes se detyrimeve vendore;

7- Vertetimin e shlyerjes se detyrimeve tatimore, perfshire sigurimet shoqerore.

 

 

Eventet

<korrik 2022>
HënMarMërEnjPreShtDie
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

Se shpejti


Buletini Informativ