​Paketa Fiskale 2015    ​Kete dokument mund ta shkarkoni ketu : Paketa Fiskale 2015.pdf


 ​​​

REPUBLIKA E SHQIPERISE

KESHILLI BASHKIAK

LUSHNJE​

 

PROJEKT-VENDIM

Nr.  74  Datë 26.12. 2014

 

"PËR SISTEMIN E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE. ADMINISTRIMIN E TYRE NË QYTETIN E LUSHNJËS DHE PENALITETET PËR KUNDËRVAJTJET ADMINISTRATIVE PER VITIN 2015"

 

Këshilli i Bashkisë Lushnjë në mbledhjen e tij të datës së 26 / 12 / 2014, bazuar në Ligjin Nr. 9632 datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore" i ndryshuar ; Ligji Nr. 181/2013, date 28.12.2013; Ligj Nr. 85/2014, date 17.07.2014; Ligjin Nr.8652, datë 31.07.2000 "Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore" i ndryshuar neni 32/f;, Ligjin nr 9920 datë 19.05.2008 "Për Proçedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar ; Udhëzimin e Ministrit të Financave nr 24 datë 02.09.2008 "Për Proçedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë"; ligjit nr. 9975, datë 28.07.2008 "Për taksat kombëtare", i ndryshuar; ligjit nr. . 107/2014, date 31.07.2014, " Për Planifikimin e Territorit" ; ligjit nr. 10279, datë 20.05.2010 "Për kundravajtjet administrative"; ligjit nr. 8450, datë 18.03.1999 "Për procedurat dhe kushtet për dhënien e lejeve e të autorizimeve për tregëtimin e naftës, të gazit e të nënprodukteve të tyre";  Ligjit nr.9723 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit", i ndryshuar; Ligjit Nr.8378 dt 22.07.1998 "Kodi Rrugor i Republikes se Shqiperise"  i ndryshuar;  Ligjit nr.8485, datë 12.05.1999 "Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar; dhe te gjitha akteve te tjera nenligjore per zbatimin e ligjeve te sipercituara, me propozim te Kryetarit te Bashkise Keshilli Bashkiak,

 

VENDOSI :

I-Të miratojë nivelet e taksave dhe tarifave vendore te Bashkise Lushnje per vitin 2015 si më poshtë:

 

1. TATIMI I THJESHTUAR MBI FITIMIN PER BIZNESIN E VOGEL

 

 

Çdo subjekt, i cili kryen një biznes, me anë të të cilit realizohet gjatë vitit fiskal qarkullim më i vogël ose i barabartë me 8 000 000 (tetë milionë) lekë, i nënshtrohet detyrimit të pagesës së tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin vogël.

 

Të ardhurat gjithsej nga veprimtaria e biznesit të vogël nënkuptojnë çdo lloj të ardhure, të realizuar gjatë periudhës tatimore dhe përfshijnë, pa u kufizuar vetëm në to,të ardhurat e realizuara nga furnizimi i mallrave dhe shërbimeve, të ardhurat nga pjesëmarrjet, të ardhurat nga interesat, të ardhurat nga shfrytëzimi i pasurisë së luajtshme e të paluajtshme.

 

Shkalla tatimore e aplikueshme mbi të ardhurat e tatueshme, subjekt i tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël, me qarkullim :

 

 1.Shkalla tatimore e aplikueshme mbi fitimin e tatueshëm për tatimpaguesit që i nënshtrohen tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, me qarkullim vjetor nga 2 (dy) deri në 8 (tetë) milionë lekë, është 7,5%(shtatë presje pesë) për qind, por jo më pak se 25 000 (njëzet e pesë mijë) lekë në vit.

 

2. Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për tatimpaguesit me qarkullim vjetor nga 0 (zero) deri në 2 (dy) milionë lekë është 25 000 (njëzet e pesë mijë) lekë në vit.

 

 

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, nëpërmjet drejtorive rajonale tatimore, vepron si agjent tatimor, i ngarkuar me mbledhjen, arkëtimin dhe transferimin në llogaritë e buxhetit të qeverisjes vendore të të ardhurave nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël.

 

Administrata tatimore transferon të ardhurat nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël në llogari të bashkive ose të komunave, ku ka vendndodhjen biznesi i taksueshëm, brenda datës 10 të muajit pasardhës, kur janë arkëtuar taksat.

 

Administrata tatimore, për shërbimin që kryen si agjent tatimor, merr një komision. Ky komision llogaritet në përqindje të shumës së tatimit që kanë arkëtuar dhe kanë transferuar në buxhetin e njësive të qeverisjes vendore, i cili është në masën 1 për qind dhe derdhet në llogari të administratës tatimore. Komisioni si agjent tatimor kalon në llogari të buxhetit të shtetit, në bazë të legjislacionit në fuqi mbi përdorimin e të ardhurave dytësore, të krijuara në institucionet buxhetore dhe për mbulimin e kostove të "Pullave të tatimit".

 

1. TAKSA MBI PASURINË E PALUAJTSHME.

 

Në taksën mbi pasurinë e paluajtshme perfshihen:

 • Taksa mbi ndërtesën
 • Taksa mbi tokën bujqësore.

  1.a Detyrimi për taksën mbi ndërtesën është vjetor.

  Baza e taksës mbi ndërtesat është sipërfaqja e ndërtimit në metër katror e ndërtesës ose e pjesës së saj, mbi dhe nën nivelin e tokës dhe për çdo kat. Sipërfaqja në pronësi të taksapaguesit përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë këtë pronësi dhe ne rastin e mungesës se dokumentacionit, Këshilli i Bashkisë ngre komisionin e verifikimit te pasurive te paluajtshme i cili verifikon madhësinë e sipërfaqes se tatueshme. Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore njeh si dokumentacion nje nga dokumentacionet e meposhteme :
 1. vërtetimin e pronësisë
 2. vendimet e komisionit te kthimit te pronave
 3. vendimet e privatizimit
 4. vetëdeklarimin e ndertimit pa leje, te shoqeruar me genplan nga nje inxhinier i licensuar.
 5. vendimet e komisionit te verifikimit te pasurive te paluajtshme.

  f)   Kontrate qeraje brenda afateve te vlefshmerise se saj.

  Në rastin e mungesës së dokumentacionit të vërtetimit të pronësisë, këshilli i bashkisë ose komunës vendos madhësinë e sipërfaqes së tatueshme, bazuar në vendimin e komisionit të verifikimit të pasurisë së paluajtshme. Organet e pushtetit vendor ngrenë komisionin e verifikimit të pasurive të paluajtshme, në rast mungese të dokumentacionit ligjor. Detyrat dhe funksionet e këtij komisioni përcaktohen me vendim të këshillit të bashkisë ose komunës.

   

  Nëse pasuria e taksueshme krijohet, tjetërsohet ose zhduket brenda kësaj periudhe, detyrimi i taksapaguesit llogaritet proporcionalisht vetëm për periudhën e së drejtës së pronësisë. Baza e kësaj takse është sipërfaqja e ndërtimit në metër katror e ndërtesës ose e pjesës së saj, mbi dhe nën nivelin e tokës dhe për çdo kat. Sipërfaqja në pronësi e taksapaguesit përcaktohet sipas dokumentave që e vërtetojnë këtë pronësi. Kategoritë minimale të bazës së taksës dhe nivelet treguese të taksës për çdo kategori minimale të bazës për taksën mbi ndërtesën janë si vijon :

   
Kategoritë dhe nënkategoritëLekë/m2/vit
I. NDËRTESA BANIMI* 
Ndërtuar para 1993 – shit 
Ndërtesa banimi10
Ndërtua pas 1993 – shit 
Ndërtesa banimi12
II. NDËRTESA TE TJERA 
Ndërtesa për tregti dhe shërbime  
 • Ndërtesa për shërbime tregtare,administrative etj te ngjashme me to
 • Ndërtesa prodhimi
 • Te tjera

300

60

60

 

*. Tatimpaguesit që kanë në pronësi më shumë se një banesë, për shtëpinë ku kanë banimin e zakonshëm paguajnë taksën e ndërtesës, taksa e ndërtesës është sa dyfishi i taksës së ndërtesës, që zbatohet në zonën ku ndodhet kjo ndërtesë.".

Në nënkategorinë II Ndërtesa përfshihen:

 • Ndërtesa për shërbime tregtare, administrative etj të ngjashme me to:

  Do të kuptojmë të gjitha ndërtesat (hotele, motele, stabiliment turistike, shtëpi pritje, turizëm familje, qëndra biznesi, pika karburanti, magazina, depo, bankat, zyrat, njësi tregtare dhe shërbimi të cdo lloji sheshe parkimi dhe lodrash për fëmijë etj.)
 • Ndërtesa për shërbime shëndetsore, artizanale, social kulturore, arsimore e shkencore.

  Do të kuptojmë të gjitha ndërtesat (farmaci, klinika, spitale, maternitete, qëndra shëndetësore të të gjitha specialiteteve dhe njësitë e shërbimit artizanal si marangoz, këpucar, orëndreqës, etj të ngjashme me to). Shkollat, kopshtet, cerdhe, qëndra kulturore, qendra sociale, stadiume, komplekse sportive si palestra, fitnes, pishina të hapura e të mbyllura, ndërtesa shkencore si institute kërkimore, qëndra kërkimore, interneti, sallat e koncerteve, videoteka etj.
 • Ndërtesa prodhimi

  Do të kuptojmë të gjitha ndërtesat në të cilat ushtrohet aktivitet prodhues si përpunim duralumini, metalesh, druri, tapecierie, letre, kartoni, plasmasi, tulla, tjegulla, blloqe banimi, furra gëlqereje, prodhime ushqimore, prodhim konfeksionesh, prodhim dhe përpunim vajrash, nafte etj, shtypshkronja, prodhim dhe përpunim produktesh farmaceutike dhe të ngjashme me to.
 • Ndërtesa të tjera

  Do të kuptojmë të gjitha ndërtesat të cilat nuk përfshihen në kategoritë e mësipërme.
 • Ndërtesa të tjera

  Ndërtesat në pronësi të organizatave jofitimprurëse, fondacioneve:

  - Do të përfshihen pronat të cilat përdoren nga organizatat jofitimprurëse, vendase dhe të huaja, zyrat e përfaqësimit të organizmave ndërkombëtare, ambasadat të njohura ose të rregjistrura si të tilla në gjykatë.

  - Objekte të amortizuara, të dëmtuara dhe jashtë funksionit kur janë objekte të ndërmarrjeve shtetërore dhe ish-ndërmarrjeve shtetërore të privatizuara ku nuk zhvillohet aktivitet

  Do të kuptojmë të gjithë objektet të cilat janë kapital i Ndërmarrjeve Shtetërore dhe kanë qënë kapital i ish-ndërmarrjeve shtetëror:
 • Kur është objekt i ndërmarrjeve shtetërore ekzistuese të cilat jane  tërësisht te amortizuara (vlera e amortizimit mbi 80 % e vlerës fillestare dhe ndryshimeve përkatëse sipas pasqyrave kontabël) ose kur objekti është i dëmtuar pamvarësisht nga vlera e amortizimit. Për këto 2 lloj objektesh duhet të plotësohet kushti që ato janë jashtë funksionit dhe në to nuk ushtrohet asnjë veprimtari tjetër.
 • Kur ka qënë objekt i ish- ndërmarrjeve shtetërore të cilat janë privatizuar (tërësisht ose pjesërisht Ndërmarrja ose vetë objekti) dhe është tërësisht i amortizuar (vlera e amortizimit mbi 80 % e vlerës fillestare dhe ndryshimeve përkatëse sipas pasqyrave kontabël) ose kur objekti është i dëmtuar pamvarësisht nga vlera e amortizimit. Për këto 2 lloj objektesh duhet të plotësohet kushti që ato janë jashtë funksionit dhe në to nuk ushtrohet asnjë veprimtari tjetër.

  Për ato kategori ndërtesash banimi të cilat janë të regjistruara si seli të subjekteve tregëtare, Taksa e Pasurisë përllogaritet dhe paguhet si Kategoria II "Ndërtesa për ushtrim aktiviteti me qëllim përfitimi", për atë pjesë të sipërfaqes së ndërtesës në të cilën ushtrohet veprimtaria tregëtare, duke u përjashtuar nga Kategoria I "Ndërtesa Banimi".

 

Afatet e pageses

• Per kategorine II "Ndertesa te tjera" dhe kategorine III "Te tjera" :

- Per siperfaqe < 2,000 m2 detyrimi paguhet me nje kest te vetem, brenda dates 20 Prill.

- Per siperfaqe ≥ 2,000 m2 detyrimi paguhet me dy keste te barabarta. Kesti i pare paguhet brenda dates 20 Prill dhe kesti i dyte paguhet brenda dates 20 Korrik.

• Nese subjekti taksapagues rregjistrohet rishtaz, pezullon veprimtarine ose aplikon per cregjistrim prane Q.K.R-se gjate vitit, detyrimi tatimor llogaritet duke shumezuar nivelin e takses per vitin e plote kalendarik me numrin e muajve te plote gjate te cileve veprimtaria eshte kryer (perfshire muajin korrent per te cilin eshte bere aplikimi per rregjistrim, pezullim ose cregjistrim) dhe duke e pjesetuar ate me 12 muajt e vitit kalendarik fiskal.

 

Lehtesirat tatimore

• Perjashtohen nga pagimi i takses mbi ndertesat :

a. Taksapaguesit, per kategorine I "Ndertesa banimi" dhe qe i perkasin kategorise "Invalid te punes dhe te luftes, te verber, veterane te luftes, si dhe te semure para dhe tetraplegjike." Kjo zbatohet kur asnje person nga familja nuk merret me aktivitet biznesi.

b. Pronat e shtetit dhe te njesive te qeverisjes vendore, qe perdoren per qellime jofitimprurese,

c. Ndertesat e banimit, qe shfrytezohen nga qiramarres me qira te paliberalizuara,

d. Ndertesat qe perdoren nga komunitetet fetare.

 

2.b Taksa mbi tokën bujqësore.

Taksa mbi tokën bujqësore është detyrim vjetor. Baza e taksës mbi tokën bujqësore është sipërfaqja e tokës në hektarë, në pronësi të taksa paguesit. Sipërfaqja e tokës në pronësi përcaktohet sipas dokumentave që e vërtetojnë atë. Kategoritë minimale të bazës së taksës dhe nivelet treguese të taksës për çdo kategori janë si vijon:

 

Klasifikimi sipas kategorisë së tokës

Bujqësore

Vlera e taksës në

lekë/hektar/vit

I5000
II4200
III4000
IV3000
V2500

 

Lehtesirat tatimore

• Perjashtohen nga pagimi i takses mbi token bujqesore :

a. Taksapaguesit qe i perkasin kategorise "Invalid te punes dhe te luftes, te verber, veterane te luftes, si dhe te semure para dhe tetraplegjike." Kjo zbatohet kur asnje person nga familja nuk merret me aktivitet biznesi.

b. Siperfaqet e tokes bujqesore qe mbillen me kultura drufrutore dhe vreshtari per pese vitet e para nga çasti i mbjelljes (e konfirmuar nga Drejtoria Rajonale e Bujqesise dhe Ushqimit Lushnjë).

Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës mbi ndërtesën dhe taksën mbi tokën bujqësore është Zyra e Kadastres dhe Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore pranë Bashkisë Lushnjë.

 

3. TAKSA E FJETJES NË HOTEL.

Niveli i taksës është 5 % e çmimit të fjetjes për person ose për dhomë, për një natë. Me "hotel" kuptohet çdo veprimtari, që jep strehim kundrejtë pagesës dhe përfshin emërtimet hotel, motel, stabiliment turistik, pension, shtëpi pritjeje, turizëm familjar dhe çdo objekt tjetër që përdoret për këtë qëllim.

1.Detyrimi për taksën llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës së vendosur nga bashkia me çmimin e fjetjes dhe numrin e netëve të qëndrimit në hotel.

2.Detyrimi për taksën i takon klientit që strehohet në hotel, detyrim i cili mbahet nga hoteli për llogari të bashkisë ose të komunës, në territorin e së cilës ndodhet hoteli. Në faturën e hotelit shënohet çmimi i fjetjes dhe mbi të vlera e taksës.

3.Derdhja e të ardhurave për këtë taksë nga hoteli në favor të bashkisë, në juridiksionin e së cilës ndodhet vendndodhja e tij, bëhet brenda datës 5 të muajit pasardhës.

Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës së fjetjes në hotel është Drejtoria e Taksave dhe e Tarifave Vendore pranë Bashkisë Lushnjë.

 

Taksa e  ndikimit ne infrastrukture nga ndertimet e reja.

Baza e takses eshte vlera ne leke e investimit te ri qe do te kerkohet te kryhet.Si vlere investimi do te merret kosto e ndertimit /m2 e percaktuar me V.K.M ne fuqi.Klasifikimi si investim i ri percaktohet ne perputhje me legjislacionin ne fuqi per dhenien e lejeve te ndertimit .

Niveli i takses sipas zonave:

ZONA "A" ME RRJET INXHINIERIK TE KONSOLIDUAR

 -Per banesat kolektive dhe objektet qe nuk perfshihen ne kategorite e tjera, niveli takses 3%

-Per objektet administrative dhe sherbimi                                                       niveli takses 3%

-Per objekte per qellime publike si kopshte, çerdhe, shkolla, spitale private, niveli takses eshte 3%.                                                                                                                      

 -Per ndertimet ne infrastructure si rruge,ujesjelles,kanalizime,ndricim public,telefon(te gjitha keto publike),niveli takses eshte 0%.                                                                   

 -Per banesat individuale niveli takses eshte 2.5%.                                      

Zona   "B" ME  RREJT INXHINIERIK TE PAKONSOLIDUAR

-Per banesat kolektive dhe objektet qe nuk perfshihen ne kategorite e tjera,

niveli takses 2 %.                                                                              

-Per objektet administrative dhe sherbimi,niveli takses 2.5%.

 

-Per objekte per qellime publike si kopshte, çerdhe, shkolla, spitale private, niveli takses eshte 2%.                                                                                                          

-Per ndertimet ne infrastrukture si rruge ujesjelles,kanalizime,ndricim public,telefon(te gjitha keto publike),niveli takses eshte 0%                                                        

-Per banesat individuale niveli takses eshte 2% -                             

- Leje per vendosje antenash/konstruksione metalike, per trasmetimin e valeve per operatore pa fuqi te ndjeshme ne treg/ te frekuencave me burime te kufizuara, niveli takses eshte 3%

Ne mungese te akteve nenligjore nuk mund ta parashikojme .        e propozuar  0%.

–Leje per vendosje raklamash apo promocioni nga institucione private dhe publike, niveli takses eshte 3% -

Ne mungese te akteve nenligjore nuk mund ta parashikojme          e propozuar  0%.

Struktura e ngarkuar për përllogaritjen dhe lëshimin e autorizimit për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja, taksës nga ndërtimet e reja për studime projektime dhe vjeljen e tyre, është Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Territorit pranë Bashkisë Lushnjë.

 

5. TAKSA E KALIMIT TË SË DREJTËS SË PRONËSISË PËR PASURIT E PALUAJTSHME

Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme vendoset për ndërtesat dhe të gjitha pasuritë e paluajtshme në çastin e kalimit të së drejtës së pronësisë mbi to. Taksa paguhet nga personi, që kalon të drejtën e pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme, para kryerjes së regjistrimit, në përputhje me aktet ligjore në fuqi. Baza e taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për ndërtesat është sipërfaqja e ndërtimit, pronësia e së cilës transferohet. Niveli i taksës caktohet në lekë për metër katror të bazës së taksës. Detyrimi tatimor llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës me bazën e tij. Baza e taksës për kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e tjera të paluajtshme është vlera e shitje s së tyre.

Agjenti Tatimor për vjeljen e kësaj takse është Zyra e Rregjistimit të Pasurive të Paluajtshme Lushnjë, e cila  përfitonë 3 % të shumës së arkëtuar dhe diferencën e derdhin për llogari të buxhetit përkatës të bashkisë ose të komunës, në territorin e së cilës ndodhet pasuria, jo më vonë se data 30 e muajit pasardhës.

 

6. TAKSA VJETORE E MJETEVE TË PËRDORURA.

Drejtoritë Rajonale të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor (DRSHTRR), të cilat janë agjent tatimor të mbledhjes së taksës vjetore të mjeteve të përdorura, mbledhin këtë taksë dhe e derdhin, brenda datës 30 të çdo muaji, për llogari të organeve tatimore të administratës qendrore dhe njësive të qeverisjes vendore. Drejtoria rajonale e shërbimeve të transportit rrugor i ndan të ardhurat nga taksa e mjeteve të përdorura sipas njësive të qeverisjes vendore, mbështetur në vendbanimin (komunë, bashki) të taksapaguesit që zotëron mjetin e transportit. Nga shuma e përgjithshme e të ardhurave mujore të arkëtuara nga taksa vjetore e mjeteve të përdorura, drejtoritë rajonale të DRSHTRR-së, pasi mbajnë komisionin prej 5 (pesë)% të totalit mujor të të ardhurave, derdhin me anë të faturës për arkëtim, 18 (tetëmbëdhjetë)% të këtyre të ardhurave në llogarinë bankare të degës së thesarit të rrethit, ku është njësia e qeverisjes vendore, dhe 82 (tetëdhjetë e dy)% të të ardhurave, DPSHTRR-ja e derdh për llogari të drejtorisë rajonale, ku është regjistruar (drejtoria rajonale e tatimpaguesve të mëdhenj). Rakordimi i pagesës së taksës ndërmjet strukturave të DRSHTRR-së me organet tatimore të administratës qendrore dhe vendore kryhet në bazë të regjistrit ditor të taksës vjetore të mjeteve të përdorura, formati i të cilit është i përcaktuar me udhëzim të Ministrit të Financave.

 

7.TAKSA PËR ZËNIEN E HAPËSIRAVE PUBLIKE.

Baza e taksës për zënien e hapësirave publike është sipërfaqja në metër katror (m2) e cila vihet në shfrytëzim nga individë dhe subjekte për qëllime biznesi. Taksa llogaritet si detyrim mujor i taksa paguesit duke shumëzuar bazën e taksës (sipërfaqen) me nivelin tregues të saj.

Niveli i kësaj takse për Bashkinë Lushnjë është 90 Lekë/m²/muaj muaj. Ndalohet zënia e hapsirave publike ( trotuare, sheshe etj) të cilat nuk janë të miratuara nga Bashkia Lushnjë.

Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës për zënien e hapësirave publike është Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore dhe Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Territorit pranë Bashkisë Lushnjë e cila j jepe leje per zenien e hapsires publike.

 

8.TAKSA E TABELËS DHE REKLAMËS.

Taksa e tabelës aplikohet për të gjitha subjektet të cilët vendosin emrin/emërtimin e subjektit në  njësine  ku zhvillojnë veprimtarinë .

Vendosja e tabelës me emrin dhe tregues të aktivitetit është e detyrueshme për të gjithë subjektet me përjashtim të ambulantëve, subjekteve që ushtrojnë aktivitet në fushën e transportit dhe tregtareve qe ushtrojne aktivitet ne tregjet e miratuara.

Niveli i takses se tabeles sipas kategorive perkatese percaktohet sipas tabeles se meposhtme :

KategoritëNiveli i taksës
Tabelë për qëllime identifikimi, pavarësisht nga sipërfaqja, të trupëzuara në sipërfaqen e ndërtesës ose brenda territorit ku zhvillon aktivitet biznesi dhe që nuk përdoren për të reklamuar aktivitetin e të tretëve. Në të tilla tabela vendoset emri dhe/ose lloji i aktivitetit të kompanisë.

 

120 lekë/vit

 

Tabela për qëllime identifikimi jashtë territorit ku zhvillohet aktiviteti në formën e përmasat e tabelave të sinjalistikës për orientim.                

 

120 lekë/vit

Tabelë në funksion të ekspozimeve të ndryshme të hapura, panaire, spektakle, stenda reklamuese, banderola etj.         

1.000 lekë/m2/ditë

 

TAKSË REKLAME

- E thjeshtë dhe elektronike

13.500 lekë/m2/vit deri në sipërfaqen 18 m2.

Për sipërfaqemë të mëdha se 18 m2 paguhet 243.000 lekë/vit

 

Sqarime

• Per kategorine I "Tabele per qellime identifikimi", vendosja e tabeles per qellim identifikimi eshte detyrim per te gjithe subjektet tregtare.

• Per kategorine II "Tabele per qellime reklamimi, te thjeshta dhe elektronike", per vendosjen e saj cdo subjekt duhet te kryej keto procedura :

1. Paraqitja e kerkeses me shkrim prane Drejtorisë së Planifikimit dhe Kontrollit të Territorit.

2. Paraqitja e planvendosjes.

3. Marrja e miratimit nga Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Territorit

4. Pagesa e lejes per vendosjen e reklames

5. Lidhja e kontrates dhe pagesa e takses per qellime reklamimi

• Per kategorine III "Tabele ne funksion te ekspozimeve te ndryshme te hapura (Panaire, spektakle, stenda reklamuese, banderola, etj)", detyrimi per taksen e tabeles llogaritet sipas diteve te percaktuara ne lejen perkatese te leshuar nga strukturat perkatese te Bashkise Lushnjë.

Afatet e pageses

• Taksa e tabeles paguhet per cdo adrese (kryesore dhe dytesore) ku subjekti zhvillon aktivitetin, si dhe per cdo tabele te vendosur.

• Detyrimi per taksen e tabeles paguhet me nje kest te vetem, i cili paguhet brenda dates 20 Prill. Per subjektet te cilat detyrimi i lind pas dates 1 prill  eshte 30 dite pas lindjes se detyrimit.

• Nese subjekti taksapagues regjistrohet rishtaz, pezullon veprimtarine ose aplikon per cregjistrim prane Q.K.R-se gjate vitit, detyrimi tatimor llogaritet duke shumezuar nivelin e takses per vitin e plote kalendarik me numrin e muajve te plote gjatë të cilëve veprimtaria është kryer (përfshire muajin korrent për të cilin është bërë aplikimi për rregjistrim, pezullim ose cregjistrim) dhe duke e pjesetuar ate me 12 muajt e vitit kalendarik fiskal.

Struktura e ngarkuar për mbledhjen e kësaj takse per piken 1 është Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore.

Struktura e ngarkuar për mbledhjen e kësaj takse per piken 2 dhe 3 është Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Territorit e cila jep dhe lejet per vendosjen e ketyre tabelave.

Kjo leje te mos jepet pa aprovimin dypalesh te Drejtorise se Taksave dhe Tarifave Vendore dhe Drejtorise se Planifikimit dhe Kontrollit te Territorit.

 

9. DHËNIE AUTORIZIMI PËR PIKAT E TREGËTIMIT ME PAKICË TË KARBURANTEVE DHE NJËSITË E SHITJES SË LENDËVE DJEGËSE DHE BOMBOLAVE TË GAZIT

Bazuar në Ligjin Nr.8450, datë 24.2.1999 "për përpunimin, transportimin dhe tregëtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre" të ndryshuar me Ligjin Nr .9218, datë 08.04.2004 "për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8450, datë 24.2.1999 "për përpunimin, transportimin dhe tregëtimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre", si dhe në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 129, datë 18.03.1999 "për proçedurat dhe kushtet për dhënien e lejeve e të autorizimeve për tregëtimin e naftës, të gazit e të nënprodukteve të tyre" të ndryshuar me Vendimet e Këshillit Ministrave Nr. 170, datë 25.04.2002 & Nr. 563, datë 27.08.2004 "për disa shtesa dhe Ndryshime për proçedurat dhe kushtet për dhënien e lejeve e të autorizimeve për tregëtimin e naftës, të gazit e të Nënprodukteve të tyre", Bashkia Lushnjë jep autorizime për personat juridikë apo fizikë, të cilët ushtrojnë veprimtarinë e tyre për tregëtimin e karburanteve për automjete (stacionet e shitjes së karburanteve) dhe për shitjen e lëndëve djegëse (njësitë e shitjes së lëndëve djegëse) në territorin e Bashkisë Lushnjë. Pagesa për dhënie autorizimi për dy kategoritë e mësipërme është si më poshtë vijon :

 

NrEmertimiNjesiaTarifa neLeke
1Autorizim per funksionimin si stacion shitje te karburanteve,gazi te lengshem te naftes dhe vajrave lubrifikantPer autorizim100.000
2Pagesë për dhënie autorizimi për njësitë e shitjes së lëndëve djegëse dhe bombolave të gazit të lëngshëm të naftësPer autorizim50.000

 

Shenim: Per dublikate me te njejten permbajtje dhe afat vlefshmerie paguhet 30% e vleres se plote.

             Per perseritjen periodike te autorizimit tarifa e pageses eshte 50% e vleres se autorizimit fillestar.

Struktura e ngarkuar për dhënien e këtij autorizimi është Drejtoria e Shërbimeve Publike pranë Bashkisë Lushnjë.

 

B. TARIFAT VENDORE

 

B.1 TARIFA E PASTRIMIT DHE LARGIMIT TE MBETURINAVE

Tarifës së Pastrimit i nënshtrohen të gjithë familjet, personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, që banojnë dhe ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të Bashkisë Lushnje, ne çdo njësi ku ushtrojnë aktivitetin.

Pagesa për tarifën e pastrimit dhe largimit të mbeturinave është detyrim vjetor.

Për  Kategorinë  " Biznesi " detyrimi paguhet brenda datës 20 Prill të vitit. Kur detyrimi lind 6/mujorin e dytë të vitit, subjektet paguajnë 50 % të detyrimit. Afati i pageses per detyrimet e lindura pas dates 1 Prill eshte 30 dite pas lindjes se detyrimit.

 

Nr.Aktiviteti

Niveli i Tarifes leke/vit

Biznesi i Vogel

Niveli i Tarifes leke/vit

Biznesi i Madh

IKategoria Biznes  
1Subjekte te reja te cilat hapen gjate vitit 2015*5000-
2Shitje me pakice/shumice(TREGTI)-40000
 Bulmet,mish,peshk15000-
 Fruta perime,ushqimore10000-
 Artikuj industriale(veshje,parfumeri,argjendari etj)10000-
 Pub,diskoteka,lojera fati20000-
 Bar,Fast food,kafe internet etj10000-
 Bar restorant,hotel,motel,komplekse turistike,pensione10000-
3Prodhim- 
 Subjekte qe ushtrojne aktivitet ne fushen e prodhimit2000070000
4Ndertim--
 Subjekte ndertuese per seline adminisrative-10 000
 Subjekte ndertuese per cdo kantier ndertimi-70 000
5Sherbim1000040000
6Profesione te lira10000-
7Institucione Buxhetore-40000
8Sherbimi i transportit--
 

Transport mallrash

a.Furgona

b.Kamiona

-

6000

10000

-

40000

40000

 

Transport udhetaresh

a.Taxi 4+1

b.Taxi 8+1

c.Minibuza

d.Autobuza

-

5000

10000

12000

15000

40000

-

-

-

-

9OJF dhe Institucionet fetare-20000
10Bankat-50000

 

-Struktura e ngarkuar për mbledhjen e Tarifës se Pastrimit dhe Largimit te Mbeturinave është Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore.

- Per Bizneset me xhiro 0 deri ne 2 milion Tarifa e Sherbimit Komunitar (pastrim, gjelberim, ndricim) te jete 3.500 leke

Tarife per depozitimin e mbetjeve te ngurta eshte 20 leke/ m2.

*5000 leke eshte vlera qe subjekti do te paguaje ne totale per tarifen e sherbimit komunitar.

Të ardhurat e krijuara nga kjo tarife, përdoren vetëm për qëllimin për të cilin është vendosur kjo tarife.

TARIFA E PASTRIMIT DHE LARGIMIT TE MBETURINAVE

 

Ndertim
Per cdo leje ndertimi deri ne 5-kt* - 70.000
Per cdo leje ndertimi mbi  5-kt * - 100.000

* Per cdo leje ndertimi deri 5-kt dhe mbi 5-kt dhe subjekte ndertuese per seline administrative e ngarkuar per mbledhjen e Tarifes se Pastrimit dhe Largimit te Mbeturinave eshte Drejtoria e Planifikimit te Territorit, tarife qe duhet ta mbledhi para  zbardhjes se Lejes se Ndertimit.

Struktura e ngarkuar për mbledhjen e Tarif per depozitimin e mbetjeve te ngurta është Drejtoria e Planifikimit te Territorit.

B.2 TARIFA E NDRIÇIMIT

Objekt i kësaj tarife do te jene  të gjithë familjaret, personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, që ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të Bashkisë së Lushnjes. Kjo takse paguhet për çdo njësi ku ushtron aktivitetin subjekti.

 Subjekte Biznes i Vogel.............................2000 leke

 Subjekte Biznes i Madh………………….5000 leke

             Institucionet Buxhetore………………….3000 leke

Detyrimi për taksen e ndriçimit është vjetor.

Detyrimet paguhen brenda datës 20 Prill të vitit fiskal. Kur detyrimi lind 6 mujorin e dytë të vitit, subjektet paguajnë 50% të detyrimit.Afati i pageses per detyrimet e lindura pas dates 1 Prill eshte 30 dite pas lindjes se detyrimit.

Të ardhurat e krijuara nga kjo tarife, përdoren vetëm për qëllimin për të cilin është vendosur kjo tarife.

Struktura e ngarkuar për vjeljen e Tarifës është Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore ne Bashkinë Lushnje.

B.3 TARIFA E GJELBERIMIT PUBLIK

Tarifës së gjelbërimit i nënshtrohen të gjithë familjet, personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, që banojnë dhe ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të Bashkisë së Lushnje. Kjo takse paguhet për çdo njësi ku ushtron aktivitetin subjekti.

Detyrimi për Taksën e Gjelbërimit është vjetor.  Për kategorinë II dhe III kur detyrimi lind 6/mujorin e dytë të vitit, subjektet paguajnë 50 % të detyrimit.

 

Afati i shlyerjes së detyrimit është data 20 Prill.Per subjektet te cilave detyrimi i lind pas dates 1 prill eshte 30 dite pas lindjes se detyrimit.

 

Subjekte Biznes i Vogel.............................2000 leke

Subjekte Biznes i Madh………………….2000 leke

Institucionet Buxhetore/OJF………….….3000 leke

Karburante……………………………...50000 leke

Të ardhurat e krijuara nga kjo tarife, përdoren vetëm për qëllimin për të cilin është vendosur kjo tarife.

Struktura e ngarkuar për mbledhjen e Taksës së Përkohshme për Gjelbërimit është Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore.

 

Per cdo leje ndertimi deri ne 5-kt  10 000
Per cdo leje ndertimi mbi 5-kt 20 000

 

* Per cdo leje ndertimi deri 5-kt dhe mbi 5-kt e ngarkuar per mbledhjen e Tarifes se gjelberimit eshte Drejtoria e Planifikimit te Territorit, tarife qe duhet ta mbledhe  para zbardhjes se Lejes se Ndertimit .

B.4 TARIFAT E TJERA VENDORE

I

TARIFA TË SHËRBIMIT KOMUNITAR (PASTRIM, NDRICIM, GJELBERIM)

 

- çdo familje

 

 

 

2 100 lekë

 

II

TARIFË PARKIMI

- autovetura taksi 4 + 1

- autovetura taksi 8 + 1

- autobusë

- minibuza deri në 24 vende

- auto në vendparkim të miratua

- automjet transport malli deri 3,5  ton

- automjet transport malli deri 8 ton

- automjet transport malli deri 14 ton

- automjete transporti malli mbi 14 ton

Në vendparkime të rezervuara për subjekte private:

 • Autovetura


 • Furgona


 • Kamiona

 

3 000 lekë/mjet

5 000 lekë/vit/mjet

9 000 lekë/vit/mjet

6 000 lekë/vit/mjet

50 lekë/ditë/mjet

3000 lekë/vit/mjet

5 000 lekë/vit/mjet

6 000 lekë/vit/mjet

8 000 lekë/vit/mjet

 

15 000 lekë/vit

15 000 lekë/vit

18 000 lekë/vit

III

TARIFË PËR KONTROLL DHE THERJEN E BAGËTIVE

- Gjedhë

- Të imta

- Derra

- Të tjera

 

200 leke/kokë

100 lekë/kokë

50 lekë/kokë

5 lekë/kokë

IV

TARIFË LEJE NON STOP

- Lojra - fati dhe kazinot

- Karburante

- Bar – restorante (ku zhvillohen ceremoni), diskoteka, pub, lokale live

- Bar – Bufe etj

 

20.000 lekë në muaj

10.000 lekë në muaj

10.000 lekë në muaj

1.000 lekë në muaj

V

TARIFE PER VENDOSJE TE TAVOLINAVE TE LOKALEVE (BAREVE) JASHTE NJESISE

Tarifa per vendosje te tavolinave te lokaleve (bareve) jashte njesise paguhet per cdo tavoline te vendosur

 • Lejohet qe periudha e vendosjes se tavolinave te lokaleve (bar) jashte njesise.
 • Lejohen te vendosen gjithsej deri ne 6 tavolina, te cilat duhet te jene te vendosura ne nje rresht, anes murit te lokalit (barit).

 

 

 

 

100 lek/tavoline/dite.

 

 • TARIFË REKLAMIMI TË BIZNESEVE NË REVISTËN E BASHKISË "BASHKË PËR LUSHNJËN"

 

VendiReklama me ngjyra
Faqe e plotë 15 000 lekë
½ faqes7 000 lekë
Kopertinae pasme25 000 lekë
Faqja e brendshme e kopertinës së pasme15 000 lekë
Faqja e brëndshme e kopertinës
 1. 00 lekë

 

1.Tarifa për shërbimin komunitar (pastrim dhe heqje mbeturinash) është detyrim vjetor i taksapaguesit.

 

Kjo tarifë është detyrimi vjetor do të shpërndahet për periudhën Janar 2014 – Dhjetor 2014 të vitit 2014 dhe do të paguhet së bashku me faturën mujore të shërbimit të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve, pranë sporteleve të Ujësjellës Kanalizime Lushnjë.

 

2.Përsa i përket tarifës së parkimit.

Struktura e ngarkuar për vjeljen e tarifës së parkimit Drejtoria e Planifikimit të Kontrollit të Territorit të Bashkisë Lushnjë dhe Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore pranë Bashkisë Lushnjë.

 

3.Përsa i përket tarifës për kontrollin dhe therrjen e bagëtive.

Struktura e ngarkuar për vjeljen e tarifës për therrjen e bagëtive është Zyra Veterinarise të Bashkisë Lushnjë.

 

4.Tarifë "leje non stop" është tarifë e cila do të paguhet nga subjekte të cilët do të ushtrojnë veprimtarinë e tyre ekonomike mbas orës 23.00 dhe që do të pajisen me lejen përkatese për të zhvilluar aktivitetin e tyre mbas këtij orari. Leja non stop do tu jepet atyre subjekteve të cilët më parë e kanë kërkuar këtë leje nga Bashkia Lushnjë, kërkesë kjo e cila duhet të jetë e shoqëruar me firmat e mbi ¾ të banorëve të komunitetit të zonës përreth. Hapësira e zonës përreth dhe komuniteti i saj do të vlerësohen nga inspektorët e Drejtorisë së Shërbimeve. Kjo leje do të jepet vetëm pas kryerjes së pagesës së plotë të tarifës së "lejës non stop" nga ana e subjekteve.

Struktura e ngarkuar për vjeljen e tarifës "leje non stop" eshte Drejtoria e Sherimeve Publike pranë Bashkisë Lushnjë.

 

5.Tarifa per vendosje te tavolinave te lokaleve (bareve) jashte njesise paguhet per cdo tavoline te vendosur

 • Lejohet qe periudha e vendosjes se tavolinave te lokaleve (bar) jashte njesise, te jete periudha pranvere dhe vere.
 • Lejohen te vendosen gjithsej deri ne 6 tavolina, te cilat duhet te jene te vendosura ne nje rresht, anes murit te lokalit (barit).

Struktura e ngarkuar për vjeljen e kesaj tarife eshte Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore pranë Bashkisë Lushnjë.

 

6.Përsa i përket tarifave për reklamimin e aktivitetit të bizneseve në faqet e revistës së Bashkisë Lushnjë.

strukturat e ngarkuara për vjeljen e këtyre tarifave është Drejtoria e A.K.R.S dhe Drejtoria Juridike.

 

B.5 TARIFAT   E TREGUT:

- TREGU  I PERQENDRUAR

a) Te gjithe tregetaret e Tregut te Perqendruar, brenda muajit Janar, jane te detyruar  te lidhin kontraten me Bashkine e cila ka afat 1 vjecar ( vit kalendarik).

- TREGU  I  LIRE

 Ky treg  zhvillohet prane tregut te  perqendruar dhe  ne ambjentet e tjera te miratuara nga Bashkia si  dhe pagesa do te kryhet sipas se tabeles se mesiposhteme. Pagesa e tarifes se tregut  te lire  do te behet brenda dates 5 te cdo muaji , me pagese te menjehershme per muajin , ne filialet e bankave ne Lushnje. Kontrata mujore e tarifes se tregut per tregetret e tregut te lire do te lidhet nga inspektori i vleresimit te Ambulanteve ne Drejtorine  e Taksave dhe Tarifave Vendore.

- TARIFA E LENIES SE MALLIT

Pagesa e Tarifes se Lenies se Mallit ne Tregun e Perqenruar do te jete mujore dhe do te paguhet ne Banka brenda dates 5 te cdo muaji. Tarifes se Lenies se Mallit do ti nenshtrohen te gjithe ata tregetare qe lene mallin ne tregun e Perqendrua. Per tregtaret qe kane nga  2  bokse te cilet komunikojne me njeri tjetrin do te paguhet vetem nje vlere e tarifes . Ne rastet kur dy bokset nuk komunikojne me njeri tjetrin do te paguhet e ndare.

Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore ne Bashkise brenda muajit Janar lidh kontrata me te gjithe tregetaret qe lene mallin ne tregun e lire. Te ardhurat e krijuara nga kjo Tarife i takojne 100 % Bashkise.

 Tarifa e TREGUT  
 1.Tregu i  perqendruarLeke/muaj/tregtar 
 Fruta Perime shesh 2 100
 Industriale shesh 2 100
 Fruta perime banak tek 3 000
 Industriale banak tek 3 000
 Kafe bluar 2 100
 Vendshitje mishi 8 000
 Tregtim byreke 5 000
 Bulmetore banak tek 3 000
 Korsi kamionim2/muaj300
 Korsi furgonim2/muaj300
 2. Tregu i lire  
 
 • Tarifa ditore-
  
 Tregtim fruta perimeLeke/tregtar/box50
 Tregtim rroba te perdorura 50
 Tregtim industriale te perdorura 50
 Tregtim me makina jashte tregut: 150
 Tregtim peshku 200
 
 • Tarifa mujore -
Lek/muaj/tregtar 
 Tregtim fruta perime 1 500
 Tregtim rroba te perdorura 1 500
 Tregtim industriale te perdorura 1 500
 3. Tregu ne lagje  
 Tregtim te sheshi Leke/muaj 1 500
 Tregtim ne lagje 1 500
 4. Tarife e lenies se mallitLeke/muaj/tregt500

 

Shenim: Kjo tarife do te vilet sipas akt-marreveshjes se nenshkruar midis paleve

4.1 TARIFAT  E TREGUT AMBULANT

Tarifa e sherbimit komunitare (pastrimit,ndricimit dhe gjelberimit) te jete 3500 leke/vit.

B. 6 TARIFE PER LICENSE/CERTIFIKATE NE FUSHEN E TRANSPORTIT RRUGOR

NR. Emërtimi Njësia

Tarifa në lekë

Afati 5 (pesë) vjecar

I

TRANSPORT UDHETARËSH

Brenda vendit

Liçencë për transport udhëtarësh në linjë të rregullt qytetëse.

- Çertifikatë për transport udhëtarësh në linjë të rregullt qytetëse.

Liçencë për transport udhëtarësh në linjë

të rregullt rrethqytetëse.

- Çertifikatë për transport udhëtarësh në

linjë të rregullt rrethqytetëse.

Liçencë për transport udhëtarësh në linjë të rregullt ndërqytetëse brenda qarkut.

- Çertifikatë për transport udhëtarësh në

linjë të rregullt ndërqytetëse brenda qarkut

Licens pë rtransport udhëtarësh në linjë të rregullt ndërqytetëse ndërmjet qarqeve.

-Çertifikat për transport udhëtarësh në linjë të rregullt ndërqytetës ndërmjet qarqeve.

 

 

 

Për linjë

 

Për mjet

 

Për linjë

 

Për mjet

 

Për linjë

 

Për mjet

 

Për linjë

 

Për mjet

 

 

 

40 000

 

5000

 

20 000

 

7 500

 

7500

 

7 500

 

75 000

 

7500

II

TRANSPORT MALLRASH

Brënda vendit

Licensë për transport mallrësh për të tretë dhe me qira brënda vendit.

-Çertifikat për transport mallrash për të tretë dhe me qira brënda vendit

Çertifikat për transport mallrash brënda vendit për llogari të vet

Çertifikat për transport mallrash të rrezikshme brënda vendit ( për të tret dhe me qira ose për llogari të vet).

Çertifikikat për tërheqës.

 

 

Për licensë

Ton/kapac

 

Ton/kapac

Ton/kapac

 

Për tërheqës

 

 

40 000

100

 

100

100

 

7500

 

TRANSPORT MALLRASH

Ndërkombëtar:

Çertifikat për transport ndërkombëtar mallrash për të tret dhe me qira

Çertifikat për transport ndërkombëtar mallrash për llogari të vet.

Çertifikat për transport ndërk, mallrash të rrezikshme( për të tret dhe me qira ose për llogari të vet).

Çertifikikat për tërheqës

 

 

Ton/kapac

Ton/kapac

Ton/kapac

 

Për tërheqës

 

 

100*

100*

100*

 

10 000

III

SHËRBIME TRANSPORTI

Liçencë për agjensi transporti udhëtarësh dhe taksi brenda vendit.

Liçencë për agjensi transporti

ndërkombëtar udhëtarësh.

 

Për liçencë

Për liçencë

 

15 000

40 000

IV

VEPRIMTARI TË TJERA

Licensë për transport mallrash me mjete jashtë normave.

 

Libri i udhëtimit për shërbimet e rastit ndërkombëtar të udhëtarëve.

Libri i udhëtimit për shërbimet e rastit të udhëtarëve brënda vendit

Aurorizim i përkohshëm një mujor.

 

Për licensë

 

 

 

Për libër

 

Për libër

 

Për autorizim

 

20.000

Pa afat

30 000

5000

2 000

 

Sqarime

• Per dublikate me te njejten permbajtje dhe afat vlefshmerie paguhet 30% e vleres se plote.

• Per rastet e ndryshimeve ne license/certifikate qe kane te bejne me elementet e perdoruesit te mjetit, fushes se operimit etj paguhet 30% e vleftes se plote

• Struktura e ngarkuar per vjeljen e tarifes se parkimit te automjeteveeshte Drejtoria e Sherbimeve Publike prane Bashkise Lushnjë.

 

Afatet e pageses

• Per tarifen per license/certifikate ne fushen e transportit rrugor, detyrimi paguhet menjehere me marrjen e licenses/certifikates.

► Leje apo çertifikatë vjetore (specifike përveç tarifës së regjistrimit për leje ushtrimi veprimtari ekonomike, bazuar në regulloret përkatëse) për veprimtari servis të automjeteve, lavazheve, parkingut, pika tregëtimi materiale ndërtimi (inerte, gëlqere etj të ngjashme me to)                                                                        5.000 lekë

► Liçensë vjetore për lejimin e aktivitetit në përgatitjen e kursantëve për automjete

(Autoshkolla)                                                                                                                             5.000 lekë.

Tarifat e sipërpërmendura janë tarifa të vendosura nga Ministria e Financave, njoftuar Bashkinë Lushnje me shkresën nr. 13786/1, datë 27.01.2010

 

Tarif shërbimesh për Transport të Bashkisë Lushnje

 

NR. EMËRTIMI TARIFËSVLERA LEKË
1Dhënie Çertifikate1 000
2Dhënie autorizimi transporti1 000
3Dhënie vërtetim transporti1 000
4Dhënie leje provizore transporti1 500
5Tarifë rregjistrimi vjetor2 500

 

Të gjitha lejet për zhvillimin e aktiviteteve specifike jepen nga Drejtoria e Shërbimeve Publike të Bashkisë Lushnjë.

B.7 TARIFE NDIKIMI NE INFRASTRUKTUREN RRUGORE NGA MJETET E TONAZHIT TE LARTE

Niveli i tarifes per ndikimin ne infrastrukturen rrugore nga mjetet e tonazhit te larte eshte 1,000 lek.

 

Sqarime

• Kjo tarife paguhet nga drejtuesi i mjetit per cdo kalim (hyrje/dalje) ne piken e kontrollit.

• Kjo tarife aplikohet per mjetet qe kryejne transport mallrash, me tonazh ≥ 7 Ton (pesha e mjetit pa ngarkese, bazuar ne lejen e qarkullimit te mjetit).

• Ne rast mospagese te tarifes nga drejtuesi i mjetit, punonjesit ne piken e kontrollit kane te drejten te sekuestrojne lejen e qarkullimit te mjetit. Ne te tilla raste do te plotesohet procesverbali perkates.

 

Lehtesirat tatimore

a. Perjashtohen nga pagimi i tarifes per ndikimin ne infrastrukturen rrugore nga mjetet e tonazhit te larte mjetet qe kryejne transport te udhetareve.

Struktura e ngarkuar për lëshimin e autorizimit të pagesës për këtë tarifë është Drejtoria Sherbimeve.

Lehtesirat tatimore

-Perjashtohen nga pagimi i tarifes per ndikimin ne infrastrukturen rrugore nga mjetet e tonazhit te larte mjetet qe kryejne transport te udhetareve.


B.8 TARIFA PER DHENIE LEJE USHTRIM VEPRIMTARIE

NrEmertimiNjesiaTarifa ne leke
1Leje per ushtrim veprimtarie si LavazhPer leje10.000
2Leje per ushtrim veprimtarie si Parking per automjetePer leje10.000

 

Shenim: Per dublikate me te njejten permbajtje dhe afat vlefshmerie paguhet 30% e vleres se plote.

Struktura e ngarkuar për dhenien leje leshimi veprimtari do të jete Drejtoria e Shërbimeve .

 

B.9 Çertifikata veterinar

  1. Leshimi çertifikates per lejen e konsumit te pikave 1deri 8 te sherbimit veterinar per kontrollin e kafsheve, mishit, peshkut dhe prodhimeve te tyre..................................................50 leke
  2. Leshimi i çertifikates per eksportimin e kafsheve, shpendeve..............................500 leke
  3. Leshimi i çertifikates per eksportin e peshkut dhe prodhimeve blegtorale......1000 leke
  4. Leshimi i çertifikates se importit(Konvertimi i çert.se huaj ne shqiptare)..........1000 leke

    

   Struktura e ngarkuar për lëshimin e certifikatave veterinare është Zyra e Veterinarise.

    

   C. TARIFA TË SHËRBIMIT ADMINISTRATIV TË BASHKISË LUSHNJË

    

   1) – Tarifa të shërbimit arkivor, vërtetime nga zyrat dhe komisione për shërbimin pranë arkës së bashkisë

   - Tërheqje Vendime të leje sheshi, leje ndertimi, leje shfytezimi dhe njehsim i tyre me origjinalin                                                                                                                                                       500 lekë.

   - Tërheqje e gjithë dokumentave të tjera përveç atyre të sipërpërmendura dhe njehsim i tyre me origjinalin nga Arshiva e Bashkisë Lushnjë                                                                                                                                                                                                                                                           100 lekë/fletë.

   - Marrje vërtetimi nga çdo zyrë e Bashkisë Lushnjë                                                                                  200 lekë/vërtetim.

    

    

   2) – TARIFA TË SHËRBIMIT NË ZYRËN E GJENDJES CIVILE

   Ligj Nr.9975, datë 28.7.2008 "Për taksat kombëtar" i ndryshuar, neni 7 Taksat që vilen nëpërmjet pullës, janë taksa vjetore e akteve të gjendjes civile. Neni 8, pika 2 "ç" Komisionet që përfitojnë agjentët e taksave ç)  për taksën e akteve dhe të pullës 5 për qind; si dhe udhezimi nr. 26, datë 4.9.2008 "Per taksat Kombetare" pika 2/5

   1.          Për lëshimin e certifikatave për përdorim brenda vendit                                        50 lekë

   2.         Për lëshimin e dokumentit "Certifikatë për lidhje martese"

               në gjuhë të huaj                                                                                                             200 lekë

   3.         Për lëshimin e dokumentit "Certifikatë lindjeje"

               në gjuhë të huaj                                                                                                              200 lekë

   4.         Për lëshimin e dokumentit "Certifikatë martese"

               në gjuhë të huaj                                                                                                              200 lekë

   5.         Për regjistrimin e shtetasve të huaj, pas dhënies

               së shtetësisë shqiptare                                                                                                2 000 lekë

   6.         Për procedurën e ndryshimit të emrit/mbiemrit                                                       1 000 lekë
    
   7.         Për mbajtjen e akteve të lidhjes së martesës                                                          1 000 lekë

   8.         Për procedurën për veçim/bashkim familjesh të shtetasve                                   1 000 lekë

    

   3) – TARIFA TË SHËRBIMIT TË STREHIMIT

   - Përgatitje dokumentacioni për të pastrehët                                                                                              500 lekë.

- Lëshim vërtetimi për të pastrehët                                                                                                                200 lekë

4) – TARIFA TË DREJTORISË JURIDIKE

- Përgatitje dokumentacioni për privatizim objektesh të kthyera në fond banese                              1 000 lekë.

- Terheqje dokumentave te objekteve te prokurimit                                                                                  2 000 lekë

- Vërtetime për tendera                                                                                                                                      500 lekë

 

5) – TARIFA TË DREJTORISË SË SHËRBIMEVE PUBLIKE

- Leje për ndërhyrje në infrastruktur për vendosje linjash nga operator privat apo publik                10 000 lekë

6) TARIFA PER SHERBIME NE DREJTORINE E TAKSAVE

- Tarife per leshim Certifikat tatimore …………..1000 leke 

7) – TARIFA TË DREJTORISË SË KONTROLLIT TË TERRITORIT

1)-Leje rikonstruksioni objekti. Baza e tarifes eshte vlera ne leke e investimit qe do te kerkohet te kryhet.Si vlere investimi do te merret 50% kosto e ndertimit /m2 e percaktuar me V.K.M ne fuqi. Klasifikimi si investim i tipit rikonstruksion percaktohet ne perputhje me legjislacionin ne fuqi per dhenien e lejeve te zhvillimit. Niveli i tarifes 2%

4)Tarife per sherbimin e Planvendosjes (truall) 5000 leke /per flete

5)Terheqje dokumentash  njesuara me origjinalin 500 leke/dokumenti

6)Shqyrtimi i dosjeve per leje ndertimi dhe miratimi perkates prane Bashkise Lushnje :

a)- per objekte deri ne 3 kate mbi toke                                      5 000 leke

- per objekte mbi 3 kate mbi toke                                            25.000 leke

- per njesi tregetimi e sherbimi, kapanone, linja prodhimi, depozitimi etj 25 000 leke

 

b. Kontrolli i piketimit te objekteve :

            - per objekte deri ne 3 kate mbi toke                                             5 000 leke

             - mbi 3 kate mbi toke                                                                   15.000 leke

 

c. Kontrolli kuota 00 te objekteve :

 

           - per objekte deri ne 3 kate mbi toke                                            5 000 leke

            - mbi 3 kate mbi toke                                                                    15.000 leke

 

d. Kontrolli pas perfundimit te karabinase :

 

           - per objekte deri ne 3 kate mbi toke                                           4 000 leke/kat

 

           - mbi 3 kate mbi toke                                                                     6.000 leke /kat

 

e.Rifinitura

         -per objekte deri ne 3 kate mbi toke                                            10.000 leke

         - mbi 3 kate mbi toke                                                                       20.000 leke

 

 f. Kontrolli i sistemimit te ambjentit rrethues pas perfundimit te punimeve :

         - per objekte deri ne 3 kate mbi toke                                          10.000 leke

          - mbi 3 kate mbi toke                                                                     30.000 leke

 

g. Terheqje  certifikate perdorimi :

          - per objekte deri ne 3 kate mbi toke                                         30 leke/m3

          - mbi 3 kate mbi toke                                                                    50 leke/m3

 

j. Tarife GEN – PLANIT

- per objekte deri ne 3 kate mbi toke                                       40 leke/m2

- mbi 3 kate mbi toke                                                                  50 leke/m2

 

8) – TARIFA PËR RAJONET ADMINISTRATIVE

 • Lëshim vërtetimi                                                                                                                                                200 lekë
 • Dhënie firme për hipotekimin e pronave private që janë të kufizuara me pronën publike                500 lekë
 • Tarife per sherbimin e Planvendosjes (toke bujqesore)                                                                          4 000 leke/per flete

 

9) DREJTORIA MBËSHTETËSE E ARSIMIT LUSHNJË

 • Kuota ushqimore mujore që paguhet nga prindërit për 4 (katër) kopshtet dhe 1 (një) çerdhe në territorin e Bashkisë Lushnjë janë si më poshtë vijon :
 • Për kopshtet  140 lekë/ ditë/ fëmijë
 • Për cerdhet  140 lekë/ ditë/ fëmijë
 • Për konviktet   206 leke/ditë

10) QENDRA KULTURORE "VACE ZELA"

 • Tarifa e dhënies në përdorim të sallës Kinoteatrit                                                15.000 lek/ orë
 • Tarifa e dhënies në përdorim të hollit Kinoteatrit:
 1. Takime                                                                                                                            3.000 lek/ orë
 2. Ekspozitat                                                                                                                      1.000 lek/ orë
 • Tarifa e dhënies në përdorim të sallës Muzeut                                                      5 000 lekë/ orë
 • Tarifa e dhënies në përdorim të Teatrit Kukullave                                                 5 000 lekë/ orë
 • Vlera e biletës për Kinoteatër                                                                                    100-500 lekë
 • Vlera e biletës për të vizituar muzeun Historik Lushnje:
 1.  (turistët te huaj)                                                                                                         200 lekë
 2. Vizitor te zakonshëm                                                                                                100 lekë
 3.  (nxënës, studenta)                                                                                                     50 lekë

 

12) KLUBI SHUMËSPORTËSH "LUSHNJA"                    

 • - Tarifa e dhënies në përdorim të palestrës jashtë ekipit shumësporteve                                                                                                               2.000 lek në orë
 • - Tarifa e dhënies në përdorim të palestrës "Foto Puka" për stërvitje ekipesh jo ekipe të klubit shumësporteve.                                          10.000 lekë/muaj

13) TARIFA NDËRMARRJA PASURISË PUBLIKE

 

 • Varrim                                                                                                                  5000  lekë
 • Zhvarrim                                                                                                          10 000 lekw

 

E. LLOJET DHE NIVELET E GJOBAVE QË DO TË VENDOSEN NË RASTET E SHKELJEVE DHE KUNDËRVAJTJEVE ADMINISTRATIVE

1. Niveli i gjobave për kryerjen e aktivitetit tregëtar pa liçensë, autorizim apo leje përkatëse të jetë

si më poshtë :

a. Mospajisja me liçensë, autorizim apo çertifikatë

përkatëse transporti :

 motokarro

transport udhëtarësh taksi (1+4)

transport udhëtarësh taksi (1+8)

mjete të tonazhit të lartë

hyrja pa autorizim në rrugët kryesore të qytetit për mjetet e tonazhit të lartë

 

 

2.000 lek

10.000 lek

15.000 lek

20.000 lek

15.000 lek

b. Mospajisje me leje për tregëtimin me pakicë të karburanteve dhe njësive të shitjes së lëndeve djegëse dhe bombulave të gazit

 

10.000 deri 20.000 lek

c. Mospajisje me leje për tregëti ambulante, kantinë1.000 deri 5.000 lek
d. Mos pajisje me leje për shërbim me tavolina jashtë lokalit1.000 lek
e. Mospajisje me leje për ushtrim aktiviteti "24 orësh"1.000 lek

f. Mospajisje me leje për zenie të hapësirës publike

ekspozim malli

veprimtarive të cilat do të zhvillohen në hapësirat publike

 

5.000 lek

5.000 lek

g. Mospajisje me leje për vendosje reklame :

e thjeshtë

elektronike

 

10.000 lek

20.000 lek

h. Mosmarrja e masave për izolimin e ambjentit për daljen zhurmave nga ambjentet e lokaleve.

 

20.000 lek

 

2. Mos respektim i rregullave të qarkullimit të jetë si më poshtë:
a. Parkim të gabuar të mjetit1000 lek
b. Qarkullim i mjetit duke shkelur rregullat e qarkullimit (sinjalistikës)

 

500 - 2000 lek

c. Marrja e mjetit me karroatrec5.000 lek

 

3. Niveli i gjobave për dëmtim dhe ndërhyrje në infrastrukturën rrugore të jetë si më poshtë :
a. Dëmtim rruge10.000 lek
b. Çarje rruge20.000 lek
c. Bllokim rruge15.000 lek
d. Dëmtim bordure10.000 lek
e. Dëmtim trotuari10.000 lek
f. Çarje trotuari20.000 lek
g. Bllokim trotuari5.000 lek
h. Dëmtim, bllokim, vjedhje pusete20.000 lek

i. Ndotje të rrugëve nga mjetet e transportit për

punime në qytet :

- persona juridikë

- persona fizikë

- qytetarë

 

 

20.000 lek

15.000 lek

10.000 lek

 

4. Niveli i gjobave për dëmtimet dhe ndërhyrjet në rrjetin e ndriçimit rrugor të jetë si më poshtë :
a. Lidhje e pamiratuar në rrjetin ajror20.000 lek
b. Dëmtim të shtyllave të ndriçimit20.000 lek
c. Dëmtim i ndriçuesve20.000 lek
d. Përdorimi i shtyllave të ndriçimit si suport për montimin e reklamave, kapjen e kabllove etj.10.000 lek
e. Dëmtim i traseve, kabllove dhe linjave ajrore nga punimet që kryhen pranë tyre me leje dhe pa leje si dhe shkulja e shtyllave

 

20.000 lek

f. Ndërhyrje në kuadrot elektrik publik20.000 lek

 

5. Niveli i gjobave për dëmtime dhe ndërhyrje në rrjetin e ujësjellësit :
a. Lidhje e pa miratuar në tubacion20.000 lek
b. Dëmtim i pusetave20.000 lek
c. Dëmtimi i tubacioneve nga punimet që kryhen pranë tyre me leje ose pa leje

 

10.000 lek

 

6. Niveli i gjobave për ndërhyrje dhe dëmtime në hapësirat e gjelbëra dhe publike të jetë si më

poshtë :

a. Dëmtim i hapësirave publike të gjelbërta20.000 lek
b. Dëmtim, prerje e pemëve20.000 lek
c. Zënie e hapësires të gjelbër pa leje10.000 lek
d. Vendosje tabelash, pankartash, banderolash pa leje5.000 lek
e. Vendosje posterash pa leje100 lekë/copë
f. Mos ndërtimi i bazamenteve të kontenierëve të mbetjeve urbane të subjekteve të ndërtimit për objektet mbi 5 kate

 

20.000 lek

 

2-      Mbledhja e gjobave nga kundravajtjet administrative do të bëhet nga Drejtoria e Policisë Bashkiake.

3-      Të ardhurat e realizuara nga mbledhja e gjobave do të ndahen sipas përcaktimit që bën Ligji Nr.10279 datë 20.05.2010 "Për kundërvajtjen administrative".

4-      Përjashtohen nga pagesa të gjitha rastet e parashikuara me Ligj: ligji nr. 7874, datë 17.11.1994 "per statusin e veteranit te luftes kunder pushtuesve nazifashiste te popullit shqiptar", i ndryshuar, ligjit Nr.7889, datë 14.12.1994 "per statusin e invalidit", Nr.8098, datë 28.3.1996 "per statusin e te verberit", i ndryshuar përjashtohen nga çdo lloj takse dhe tatimi të drejtpërdrejtë si :

 • Taksa mbi ndërtesën
 • Taksa mbi tokën bujqësore
 • Tarifa e pastrimit dhe shërbimeve komunitare


Personat:

 1. Invalidët dhe veteranët e luftës
 2. Invalidët e punës
 3. Të verbrit
 4. Invalidët papplegjik dhe tetraplegjik që e fitojnë këtë status
 5. Personat që trajtohen me ndihmë ekonomike
 1. Emigrantet pa shtepi banimi ne Qytetin e Lushnjes

  Për pikat a, b, c, d, e,  me kushtin që të jenë kryefamiljarë dhe pa persona të tjerë madhorë, përveç bashkëshortit ose bashkëshortes, në  certifikatën  familjare.

  Librezën e veteranit ose invalidit të luftës, statusin e invalidit të punës, statusin e të verbrit, të sëmurëve paraplegjikë e tetraplegjikë, vertetimin e te perndjekurit politik dhe vërtetimin nga Njësia Bashkiake për përfituesit të ndihmës ekonomike.

5-      Mbledhja e tyre do të bëhet nga vetë strukturat e Bashkisë dhe agjentët tatimorë të përcaktuar sipas ligjit.

6-      V.K.B nr. 03, date 27.01.2014 "Per sistemimin e taksave dhe tarifave vendore, administrimin e tyre ne qytetin e Lushnjes dhe penalitetet per kundravajtjet administrative per vitin 2014", shfuqizohet.

7-      Per zbatimin e ketij vendimi ngarkohet: Drejoria e Taskave dhe Tarifave vendore, Drejtoria e Finance-Buxhetit, Drejtoria  Planifikimit te Territorit, Drejtoria e Sherbimeve Publike, Drejtoria Juridike, Policia Bashkiake, Inpektoriati Ndertimor, Agjentet tatimore, Ndermarjet e Vartesise, Administratoret e Rajoneve, etj...)

 

Drejtori Taksave dhe Tarifave                                                Drejtoria e Planifikimit Territorit                                

           Elton Korreshi                                                                                    Mimoza Haxhiu                                                          

 

Drejtori Sherbimeve                                                          Drejtoria e Policise Bashkiake            

Xhemil Sula                                                                             Agron Hajdari

 

Ndermarrja Pasurisë Publike                                             Qëndra Kulturore&Klub Sporti

      Arben Muça                                                                                          Andrea Liko

 

Drejtoria  Jurdike                                                              Pergjegjesi Zyres Veterinarise            

Klodian Hajvazi                                                                             Shahin Toromani

                                                         

       

Sek. Kesh.Bashkiak

Erion Vodo