___________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROGRAMI I TRANSPARENCËS BASHKISË LUSHNJE

 

​ 

I.                    HYRJE

Transparenca dhe llogaridhënia janë dy parime të rëndësishme të vetëqeverisjes vendore. Transparenca është publikimi i informacionit mbi organizimin dhe funksionimin e bashkisë, (organet dhe administrata e bashkisë), menaxhimin financiar, trajtimin e kërkesave për informacion, shërbimet publike që ofron bashkia, pjesëmarrjen qytetare në vendimmarrje, legjislacionin dhe aktet e brendshme rregullatore në mënyrë të tillë që të jetë i aksesueshëm dhe lehtësisht i kuptueshëm nga individët dhe grupe të caktuara të shoqërisë, duke respektuar kufizimet e arsyeshme për mbrojtjen e të dhënave personale dhe privatësinë.

Transparenca dhe llogaridhënia janë të lidhura me njëra-tjetrën, ku transparenca e autoriteteve të qeverisjes vendore përfaqëson një hap të parë drejt llogaridhënies së të zgjedhurve vendorë dhe ndërtimit të besimit me komunitetin. Detyrimet ligjore që rrjedhin nga Ligji Nr.  119/2014 "Për të drejtën e informimit", dhe Ligji Nr. 146/2014 "Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik" u garantojnë qytetarëve akses në qeverisje dhe kushtet e duhura për të ushtruar të drejtat e tyre qytetare. Nëpërmjet Programit të transparencës, Bashkia Lushnje vendos në dispozicion të qytetarëve një kategori të gjerë informacionesh, mënyrat dhe afatet e publikimit të tyre si dhe procedurat për të aksesuar e përdorur ato.

Programi model është hartuar në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 "Për të Drejtën e Informimit" dhe i përshtatur në kontekstin e vetëqeverisjes vendore në përputhje dhe në zbatim të kushtetutës, ligjit Nr. 139/2015 "Për Vetëqeverisjen Vendore", ligjit Nr. 146/2014 "Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik", ligjit Nr. 68/2017 "Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore" si dhe të ligjit Nr.8548, datë 11.11.1999 Për Ratifikimin e "Kartës Evropiane të Autonomisë Vendore".

 

II.               PARIME TË PËRGJITHSHME

Për garantimin e të drejtës së informimit, bashkia në hartimin e Programit të Transparencës është bazuar në parimin e:

a)                      Vendosjes dispozicion çdo qytetari, të gjithë informacionit të prodhuar nga veprimtaria e bashkisë (nga organet e saj, administrata, njësitë administrative dhe njësitë e varësisë).

b)                    Ligjshmërisë, transparencës dhe të mos diskriminimit.

c)                      Ofrimit informacionit pa pagesë. Informacioni i kërkuar në rrugë elektronike i jepet çdo qytetari pa pagesë. Çdo qytetar përfiton informacion pa pagesë deri në dy faqe, mbi këtë numër faqesh qytetari paguan një tarifë shërbimi prej 100 lekësh.

d)                    Aksesit për këdo. Aksesi për shtresat më të varfra të komunitetit, qytetarët me aftësi të kufizuar, gratë, të rinjtë, biznesin, fermerët, qytetarët e zonave të largëta etj., merr përparësi.

e)                      Thjeshtëzimit procedurave administrative për aksesin në informacion.

f)                       Dhënies së informacionit sa më shpejtë që të jetë e mundur.

g)                     Cilësisë informacionit. Çdo informacion në dispozicion të qytetarëve do të jetë:

-                         i plotë;

  • i saktë;
  • i përditësuar;
  • i thjeshtë në konsultim;
  • i kuptueshëm;
  • lehtësisht i aksesueshëm;
  • i pajtueshëm me dokumentet origjinale në administrim të bashkisë;
  • lehtësisht i përdorshëm.

    

III.          INFORMACIONI QË BËHET PUBLIK PA KËRKESË

Për t'i bërë më të thjeshtë, të kuptueshëm, të aksesueshëm dhe të përdorshëm të 16 kategoritë e informacionit, të parashikuar shprehimisht në nenin 7 të ligjit Nr.119/2014 "Për të Drejtën e Informimit" (në vijim ligji), janë përshtatur me kontekstin e vetëqeverisjes vendore; me misionin, detyrat, funksionet dhe kompetencat e bashkisë. Në këtë optikë tabela përmbledhëse e Programit është ndarë në 7 fusha kryesore:

Fusha e parë: Mbi organizimin dhe funksionimin e bashkisë, përfshin kategoritë e informacionit që bëhen publik pa kërkesë të përcaktuar nga neni 7 (pika: a; d; g; ç, dh) i ligjit. Kjo fushë iu ofron qytetarëve informacion për ndarjen administrativo-territoriale, njësitë administrative përkatëse dhe nën-ndarjet e tyre, për misionin dhe funksionet e bashkisë, për organet e zgjedhura, për administratën e bashkisë, për statistikat vendore, për mekanizmat monitorues dhe të kontrollit si dhe për të drejtën e kërkesës, ankesave dhe vërejtjeve të qytetarëve që lidhen me veprimet ose mosveprimet e organeve dhe administratës së bashkisë.

Fusha e dytë: Transparenca dhe llogaridhënia ekonomiko-financiare, përfshin kategoritë e informacionit të përcaktuar nga neni 7 (pika: dh; e; ë) i ligjit. Këto kategori informacioni janë përshtatur me kërkesat e ligjit Nr. 68/2017 "Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore". Në këtë fushë përfshihen informacione që kanë të bëjnë me planin strategjik të zhvillimit të bashkisë, me programin buxhetor afatmesëm vendor, me paketën fiskale (taksa dhe tarifa), me buxhetin vjetor, me zbatimin, monitorimin, mbikëqyrjen dhe auditimin e buxhetit, me donacionet si dhe shitjen ose dhënien me qira të pronave dhe aseteve.

Fusha e tretë: Për kërkesat për informim, përfshin vendosjen në dispozicion të qytetarëve të informacionit që ka të bëjë me procesin, procedurat, format dhe afatet e kërkesës për informim. Përmbledhja e katër kategorive të informacionit të përcaktuar në nenin 7 (pika c; ç; i; dhe k) të ligjit, në një fushë të vetme, lehtëson aksesin e qytetarëve për këto kategori informacioni, i orienton dhe udhëzon ato se si mund të bëjnë një kërkesë për informim.

Fusha e katërt: Mbi shërbimet ofron bashkia, përfshin informacion mbi shërbimet që ofron bashkia të përcaktuara në nenin 7 (pika: f; j, ë dhe pjesërisht pika a) të ligjit.

 

Nëpërmjet kësaj fushe vihet në dispozicion të qytetarëve informacioni për shërbime publike që ofron bashkia, llojet e shërbimeve, instrumentet e administrimit, kontratat publike, strukturat përgjegjëse, procedurën e ankimit në lidhje me kontratat publike, standardet, treguesit, procedurat për të përfituar shërbime si dhe procedurat e ankesës dhe vërejtjes në lidhje me shërbimet.

Fusha e pestë: Legjislacioni dhe aktet e brendshme rregullatore, informacion i përcaktuar në nenin 7, pika b të ligjit. Kjo fushë u ofron qytetarëve informacion për legjislacionin, politikat, vendimet, urdhëresat dhe urdhrat karakter normativ të organeve të bashkisë. Për të lehtësuar qasjen në informacion, fusha e legjislacionit është ndarë sipas funksioneve.

Fusha e gjashtë: Pjesëmarrja qytetare vendimmarrje, përfshin informacion në lidhje me procesin, procedurat, kuadrin rregullator vendor, listën e akteve vendore që i nënshtrohen konsultimit publik dhe nismat qytetare.

Fusha e shtatë: Informacion tjetër, bashkia vë në dispozicion të qytetarëve informacion të ndryshëm të tillë si proceset e integrimit evropian (programet dhe projektet); shoqëria civile; raporte, studime dhe vlerësime të ndryshme, veçanërisht ato në lidhje me vlerësimin e transparencës etj; vet-organizimi komunitar etj.


 1. TABELA PËRMBLEDHËSE E PROGRAMIT TRANSPARENCËS [Vendos emrin e bashkisë]

   
Fusha 1 - Mbi organizimin dhe funksionimin e bashkisë
Nr.Informacioni bëhet publik pa kërkesëReferenca ligjoreMënyra e bërjes publike këtij informacioniAfati kohor për publikimOrgani miratuesOrgani përgjegjës                         për publikimin
1.

Organizimi administrativo-territorial, misioni dhe funksionet. Bashkia bën publike:

1.         Ndarjen administrativo-territoriale

-       Njësitë administrative dhe nën-ndarjet e tyre

2.         drejtat, përgjegjësitë dhe misionin e bashkisë.

3.         Funksionet: Përfshin bërjen publike të:

 • Funksioneve   në   fushën   e   infrastrukturës   dhe shërbimeve publike
 • Funksioneve në fushën e shërbimeve sociale
 • Funksioneve  në  fushën  e  kulturës,  sportit  dhe shërbimeve argëtuese
 • Funksioneve në fushën e mbrojtjes së mjedisit
 • Funksioneve në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit
 • Funksioneve  në  fushën  e  zhvillimit  ekonomik vendor
 • Funksioneve në fushën e sigurisë publike
 • Funksionet dhe kompetencat e deleguara

Neni 7 i ligjit Nr.

119/2014

 

Ligji Nr. 115/2014

 

Neni 23-30 i ligjit nr.

139/2015

a)  Në faqen zyrtare të internetit- www.bashkialushnje.gov.al

 

b)  Vendet e caktuara për njoftimet publike

Facebok: Bashkia Lushnje

 Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim

MenjëherëSipas akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi.Kryetari i Bashkisë
2.

Organi përfaqësues i Bashkisë-Këshilli bashkiak (përbërja, strukturat, detyrat dhe kompetencat). Përfshin bërjen publike të:

1.    Këshilli bashkiak (KB):

1.1  Përbërja dhe strukturat

 • Anëtarët
 • Kryetari i këshillit
 • Sekretari i këshillit
 • Komisionet

Neni 7 i ligjit Nr.

119/2014

 

Ligji Nr. 139/2015

a)  Në faqen zyrtare të internetit- www.bashkialushnje.gov.al

 

Vendet e caktuara për njoftimet publike Facebok: Bashkia Lushnje

b)   Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim

Menjëherë

 

Vendimet                     e KB  -  brenda 10 ditëve nga data                     e

miratimit                     të tyre.

Njoftimi                    për

mbledhjen                       e

Këshilli Bashkiak

 

 

 

 

 

Thirrja e mbledhjes - Kryetari i KB

Kryetari i Bashkisë

 

 

Sekretari i Këshillit Bashkiak


 

 

-       Grupet e këshilltarëve

  1. Detyrat dhe kompetencat
  2. Rregullorja e KB
  KB -5 ditë para datës së zhvillimit.  
3.

Organi përfaqësues i Bashkisë - Këshilli bashkiak

(procesi i vendimmarrjes). Përfshin bërjen publike të:

 • Kalendarit të mbledhjeve të KB
 • Njoftimet për mbledhjen e KB
 • Rendin e ditës së mbledhjes së KB
 • Projekt-vendimet në proces shqyrtimi nga KB
 • Procesverbalet e mbledhjeve të KB
 • Vendimet,  urdhëresat  dhe  urdhrat  me  karakter normativ
     
4.

Organi ekzekutiv (Krytetari i Bashkisë). Përfshin bërjen publike të:

 • Procedurave të zgjedhjes
 • Detyrat dhe kompetencat
 • Të dhënat për arsimin, kualifikimet , paga e kryetarit dhe deklarimi i pasurisë
 • Vendimet,  urdhëresat  dhe  urdhrat  me  karakter normativ
 • Orari i pritjes së qytetarëve
 • Adresa postare/ elektronike
     
5.

Administrata e bashkisë. Përfshin bërjen publike të:

 • Strukturës organizative dhe numrin e punonjësve
 • Rregullores  së  organizimit  dhe  funksionimit  të administratës
 • Strukturës së pagave
 • Orarit të punës së bashkisë, njësive administrative dhe njësive të varësisë
 • Detyrave të administratës së njësive administrative
 • Organizimit dhe funksionimit të njësive në varësi
 • Njoftimeve mbi vende të lira pune dhe procedurat e rekrutimit
 • Adresave postare dhe elektronike e zyrave të bashkisë/njësive administrative/ njësive në varësi të bashkisë

Neni 7 i ligjit Nr.

119/2014

 

Ligji Nr. 139/2015

 

Ligji

Nr. 44/2015

 1. Në faqen zyrtare të internetit- www.bashkialushnje.gov.al

 

Vendet e caktuara për njoftimet publike Facebok: Bashkia Lushnje

 Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim

MenjëherëKryetari i BashkisëSekretari i përgjithshëm i Bashkisë


 

 -       Drejtuesit  e  zyrave,  njësive  administrative  dhe njësive të varësisë     
6

Mekanizmat monitorues dhe kontrollit. Përfshin bërjen publike të:

 • Kartës së Auditimit të Brendshëm
 • Kodit të Etikës për audituesit e brendshëm
 • Planit strategjik dhe vjetor të njësisë së auditimit të brendshëm
 • Çdo raporti të auditimit të brendshëm të ushtruar në bashki
 • Çdo raporti përfundimtar të kontrollit të jashtëm (KLSH) të ushtruar në bashki
 • Planit të veprimit për zbatimin e rekomandimeve të lëna në përfundim të procedurave të auditimit të brendshëm dhe të jashtëm

Neni 43/3 i ligjit Nr.

139/2015,

neni 7/dh ligji Nr. 119/2014 si dhe neni 8/c dhe neni 12/ç dhe d i ligjit 114/2015

Në faqen zyrtare të internetit - www.bashkialushnje.gov.al

Vendet e caktuara për njoftimet publike Facebok: Bashkia Lushnje

 Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim

Brenda         30

ditëve nga data e dorëzimit të raportit përfundimtar

Kryetari i BashkisëKryetari i Bashkisë
7

Kërkesa, ankesa, sinjalizime dhe vërejtje lidhen me veprimet ose mosveprimet e organeve dhe administratës. Përfshin bërjen publike të:

 • Procedurave për të bërë kërkesë, ankesë, vërejtje dhe sinjalizime organeve të bashkisë
 • Rregullores së brendshme për procedurën e shqyrtimit, të hetimit administrativ, të sinjalizimit dhe mekanizmat e mbrojtjes së konfidencialitetit
 • Njësisë përgjegjëse që regjistron, heton administrativisht dhe shqyrton sinjalizimet
 • Adresave postare/ elektronike për depozitimin e kërkesave, ankesave, sinjalizimeve apo vërejtjeve
 • Afateve dhe mënyrave të kthimit të përgjigjeve në lidhje me kërkesat, ankesat apo vërejtjet

Neni 7 i ligjit Nr. 119/2014

 

Neni 19 i ligjit Nr. 139/2015

 

Neni 10 dhe 13të ligjit Nr. 60/2016

 1. Në faqen zyrtare të internetit- www.bashkialushnje.gov.al

 

Vendet e caktuara për njoftimet publike Facebok: Bashkia Lushnje

 Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim

Menjëherë

Kryetari                    i

Bashkisë

Sekretari i përgjithshëm i Bashkisë
8.

Statistikat vendore. Përfshin bërjen publike të:

 • Kalendarit të publikimit të statistikave vendore
 • Statistikave vendore me të dhënat kyçe të Bashkisë sipas fushave kryesore dhe të ndara sipas gjinisë
 • Strukturës përgjegjëse në bashki për mbledhjen dhe përpunimin e statistikave vendore
Neni 64/l ligjit Nr. 139/2015
 1. Në faqen zyrtare të internetit                        -

  www.bashkialushnje.gov.al

  Vendet e caktuara për njoftimet publike Facebok: Bashkia Lushnje

   Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim njoftim
Menjëherë pas miratimit

Kryetari                    i

Bashkisë

Kryetari i Bashkisë


 

Fusha 2 - Transparenca dhe Llogaridhënia Ekonomiko-Financiare
Nr.Informacioni bëhet publik pa kërkesëReferenca ligjoreMënyra e bërjes publike këtij informacioniAfati        kohor për publikimOrgani miratuesOrgani përgjegjës për publikimin
1.Kalendari i programit buxhetor afatmesëm dhe buxhetit vjetor

Neni 33 i ligjit

68/2017 dhe neni 18 i ligjit 139/2015

a)  Në faqen zyrtare të internetit- www.bashkialushnje.gov.al

Vendet e caktuara për njoftimet publike Facebok: Bashkia Lushnje

c)    Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim

 

 

Facebok: Bashkia Lushnje

b)   Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim

Në 10 ditëshin e parë të janaritKëshilli BashkiakKryetari i Bashkisë
2.

Paketa  fiskale  (taksa  dhe  tarifa).  Përfshin  bërjen publike të:

 1. Bazës së taksave dhe tarifave
 2. Nivelit të taksave dhe tarifave
 3. Përjashtimeve  dhe  lehtësimeve  të  subjekteve  të caktuara
 4. Afateve të pagesave
 5. Gjobave dhe kamatëvonesave të aplikueshme

Neni 5/b dhe

12  të                ligjit 68/2017

 1. Në faqen zyrtare të internetit- www.bashkialushnje.gov.al

  Vendet e caktuara për njoftimet publike Facebok: Bashkia Lushnje
 2.  Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim
 3. Botohen

  www.bashkialushnje.gov.al
Brenda 15 ditëve nga miratimiKëshilli BashkiakKryetari i Bashkisë
3.

Plani Strategjik i Zhvillimit bashkisë. Përmban:

 1. Politikat për zhvillimin e qëndrueshëm në një afat kohor jo më pak se 5 vite
 2. Synimet kryesore për çdo fushë përgjegjësi
 3. Veprimet që duhen ndërmarrë duke parashikuar edhe kostot përkatëse
 4. Burimet e financimit

Neni   32   të ligjit

68/2017

a)Në faqen zyrtare të internetit- www.bashkialushnje.gov.al

10 ditë nga data                        e

miratimit

Këshilli BashkiakKryetari i Bashkisë
4.

Programi  buxhetor  afatmesëm  vendor.  Përfshin bërjen publike të:

 1. Dokumentit të parë të programit buxhetor
 2. Dokumentit  të  rishikuar  të  programit  buxhetor afatmesëm
 3. Dokumentit të plotë të programit buxhetor afatmesëm (përfshirë dokumentacionin  shoqërues) dhe informacionit për dy vitet e fundit,

Nenet 36/4, 36/9, 38/2,

39 të ligjit 68/2017

 1. Në faqen zyrtare të internetit- www.bashkialushnje.gov.al

  b)Vendet e caktuara për njoftimet publike Facebok: Bashkia Lushnje

  Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim

Dokumenti i parë brenda datës 5 korrik. Dokumenti                        i rishikuar.

Dokumenti i plotë jo më vonë se data 31 dhjetor.

Këshilli BashkiakKryetari i Bashkisë


 

 vitin buxhetor dhe tre vitet vijuese për çdo program (5 dokumentat përkatës)     
5.

Buxheti. Përfshin bërjen publike të:

 1. Buxhetit  vjetor  së  bashku  me  dokumentacionin shoqërues të tij (12 dokumentat përkatës)
 2. Treguesve financiarë
 3. Numrit  të  punonjësve  buxhetorë,  për  çdo  njësi shpenzuese
 4. Regjistrit të parashikimeve të prokurimit publik

Neni 41/6, neni 54 i ligjit 68/2017;

neni 41 i ligjit 139/2015

 1. Në faqen zyrtare të internetit- www.bashkialushnje.gov.al

  b)Vendet e caktuara për njoftimet publike Facebok: Bashkia Lushnje

   Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim
 2. Në   Buletinin   e Njoftimeve Publike

15 ditë pas miratimit nga Këshilli i Bashkisë.

 

Regjistrin e parashikimeve të prokurimit publik 10 (dhjetë) ditë pas miratimit të buxhetit.

Këshilli BashkiakKryetari i Bashkisë
6.

Zbatimi i buxhetit. Përfshin bërjen publike të:

1. Raportit mujor (pas datës 30 prill të çdo viti buxhetor) të përmbledhur mbi ecurinë e realizimit të treguesve kryesorë të të ardhurave dhe shpenzimeve (8 raporte)

Neni 44/4 i ligjit 68/2017
 1. Në faqen zyrtare të internetit- www.bashkialushnje.gov.al

 

b)Vendet e caktuara për njoftimet publike Facebok: Bashkia Lushnje

Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim)

Jo më vonë se data        10             e muajit pasardhës

Kryetari i Bashkisë

 

Informohet Këshilli Bashkiak

Kryetari i Bashkisë
7.

Monitorimi dhe mbikëqyrje e buxhetit:

 1. Raporteve të monitorimit të zbatimit të buxhetit (jo më pak se tre raporte katër-mujore)
 2. Raportit vjetor të konsoliduar të zbatimit të buxhetit
  1. Raportit të performancës vjetore
  2. Pasqyrave  financiare  vjetore  (dokumentacionin bazë dhe shoqërues)
 1. Informacionit  për  zbatimin  dhe  monitorimin  e kontratave (punëve publike, mallrave, shërbimeve)
 2. Regjistrit të realizimeve të procedurave të prokurimit publik

Neni 48/3, neni 51 dhe

neni 54 i ligjit 68/2017,

neni 43 i ligjit 139/2015

dhe ligji Nr. 9643, datë

20.11.2006

 1. Në faqen zyrtare të internetit- www.bashkialushnje.gov.al

 

b)Vendet e caktuara për njoftimet publike Facebok: Bashkia Lushnje

Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim

Raportet e monitorimit brenda 30 ditëve pas përfundimit të periudhës së raportimit.

 

Raporti vjetor i konsoliduar brenda muajit qershor të vitit buxhetor pasardhës.

 

Regjistri i realizimeve të

Raportet e monitorimit të zbatimit.

Kryetari i Bashkisë (Informohet Këshilli i Bashkisë)

 

Raporti vjetor i konsoliduar miratohet nga këshilli bashkiak.

 

Regjistri i realizimeve të prokurimit.

Kryetari i Bashkisë


 

    

procedurave të prokurimit publik jo më vonë se datat 10 maj, 10

shtator dhe 10 janar të çdo viti.

Kryetari i Bashkisë (Informohet Këshilli i Bashkisë) 
8.

Vështirësitë financiare. Përfshin bërjen publike të:

1.      Planit për daljen nga situata e vështirë financiare

Neni 56/4 i ligjit 68/2017

a)      Në faqen zyrtare të internetit- www.bashkialushnje.gov.al

b)Vendet e caktuara për njoftimet publike

Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim

b)             Në   Buletinin   e Njoftimeve Publike

Brenda         10

ditëve                   nga shpallja.

Këshilli BashkiakKryetari i Bashkisë
9

Shitja ose dhënia me qira e pronave dhe aseteve

Përfshin bërjen publike të:

 1. Aseteve dhe pronave të ofruara për shitje ose dhënie me qira
 2. Kritereve që duhet të plotësohen
Neni 19 i ligjit 68/2017
 1. Në faqen zyrtare të internetit- www.bashkialushnje.gov.al

  b)Vendet e caktuara për njoftimet publike

  Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim
 2. Në   Buletinin   e Njoftimeve Publike
 Kryetari i BashkisëKryetari i Bashkisë
10

Donacionet. Përfshin bërjen publike të:

 1. Emrit të donatorit
 2. Shumës së donacionit
 3. Qëllimit e donacionit
Neni 20/5 të ligjit 68/2017
 1. Në faqen zyrtare të internetit- www.bashkialushnje.gov.al

  b)Vendet e caktuara për njoftimet publike Facebok: Bashkia Lushnje

  Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim
MenjëherëKryetari i BashkisëKryetari i Bashkisë

 

 

Fusha 3- Për kërkesat për informim
Nr.Informacioni bëhet publik pa kërkesëReferenca ligjoreMënyra e bërjes publike këtij informacioniAfati        kohor për publikimOrgani miratuesOrgani përgjegjës për publikimin
1.

dhënat e koordinatorit për drejtën e informimit (Emri, kontaktet dhe kompetencat) Përfshin bërjen publike të:

 1. Emrit mbiemrit të Koordinatorit
 2. Adresës postare/elektronike të tij
 3. Orarit të punës
 4. Detyrave dhe kompetencave të Koordinatorit
 5. Adresës  postare/elektronike  për  depozitimin  e kërkesave për informim

Neni 7/ç i ligjit nr. 119/2014

dhe neni 15/3 i ligjit nr. 139/2015

 1. Në faqen zyrtare të internetit- www.bashkialushnje.gov.al
 2. Vendet e caktuara për njoftimet publike Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim
MenjëherëKryetari i BashkisëKoordinatori për të drejtën e informimit
2.

Standardet dhe procedurat duhen ndjekur për bërë kërkesë për informim dhe ankesës. Përfshin bërjen publike të:

 1. Procedurës që duhet ndjekur për të bërë një kërkesë për informacion
 2. Adresës postare/elektronike për dërgimin e kërkesës për informim
 3. Modelit standard të një kërkese për informim
 4. Afateve të marrjes së përgjigjes
 5. Procedurave që duhet ndjekur për të bërë një ankesë për mos dhënie informacioni
 6. Adresës postare/elektronike për dërgimin e ankesës për mos dhënie informacioni

Neni 7 dhe 11/4 ligjit nr. 119/2014

dhe neni 64/j i ligjit nr. 139/2015

a)  Në faqen zyrtare të internetit- www.bashkialushnje.gov.al

 

b)  Vendet e caktuara për njoftimet publike Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim

Brenda 48 orëve prej miratimit të tyreKryetari i BashkisëKoordinatori për të drejtën e informimit
3.

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve. Përfshin bërjen publike të:

1.      Të gjitha kërkesave për informim

 1. Informacionet e dhënë në përgjigje të kërkesave për informim
 2. Përditësimi i regjistrit
Neni 7/i i ligjit nr. 119/2014
 1. Në faqen zyrtare të internetit- www.bashkialushnje.gov.al
 2. Vendet e caktuara për njoftimet publike Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim
MenjëherëKryetari i BashkisëKoordinatori për të drejtën e informimit


 

4.Informacion i dhënë parëNeni 9 i ligjit nr. 119/2014a)Në faqen zyrtare të internetit- www.bashkialushnje.gov.alMenjëherëKoordinatori për të drejtën e informimitKoordinatori për të drejtën e informimit
5.

Trajtimi i kërkesave për informacion

Përfshin bërjen publike të:

 1. Procedurës   së   regjistrimit   të   kërkesës   në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve
 2. Afateve  të  trajtimit  të  kërkesës  nga  ana  e administratës së bashkisë
 3. Mënyrave të dhënies së informacionit

Neni 11, 12 dhe 14 i ligjit Nr.

119/2014

 1. Në faqen zyrtare të internetit- www.bashkialushnje.gov.al

  Vendet e caktuara për njoftimet publike

  Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim publikohet cdo njoftim
 Koordinatori për të drejtën e informimitKoordinatori për të drejtën e informimit
6.

Kufizimi i drejtës informimit   Përfshin bërjen publike të:

1.      Rasteve të kufizimit të së drejtës për informim;

Neni       17             i

ligjit                 Nr. 119/2014

 1. Në faqen zyrtare të internetit- menuja……..(me link)
 2. Vendet e caktuara për njoftimet publike Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim
 Koordinatori për të drejtën e informimitKoordinatori për të drejtën e informimit
7.

Tarifa për dhënien e informacionin (nëse ka)

Përfshin bërjen publike të:

 1. Tarifave
 2. Rregullave për mënyrën e kryerjes së pagesës
 3. Subjekteve që përfitojnë informacionin falas
Neni 13/1 i ligjit Nr. 119/2014
 1. Në faqen zyrtare të internetit- www.bashkialushnje.gov.al
 2. Vendet e caktuara për njoftimet publike Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim
Menjëherë

 

Këshilli Bashkiak

Koordinatori për të drejtën e informimit
8.

Informacionet             dhe       dokumentet                                        kërkohen shpesh. Përfshin bërjen publike të:

 

1. Gjithë informacioneve  dhe  dokumenteve  të kërkuara më shpesh nga publiku me kërkesë për informim

Neni 7/k i ligjit nr. 119/2014
 1. Në faqen zyrtare të internetit- www.bashkialushnje.gov.al

  Vendet e caktuara për njoftimet publike

  Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim
MenjëherëKoordinatori për të drejtën e informimitKoordinatori për të drejtën e informimit


 

Fusha 4 - Mbi shërbimet ofron bashkia
Nr.Informacioni bëhet publik pa kërkesëReferenca ligjoreMënyra e bërjes publike këtij informacioniAfati kohor për publikimOrgani miratuesOrgani përgjegjës për publikimin

 

1.

Shërbimet

Përfshin bërjen publike të shërbimeve publike që ofron bashkia sipas fushave të përcaktuara nga ligji 139/2015

 1. Shërbimet në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike
 2. Shërbimet në fushën e shërbimeve sociale
 3. Shërbimet në fushën e kulturës, sportit dhe shërbimeve argëtuese
 4. Shërbimet në fushën e mbrojtjes së mjedisit
 5. Shërbimet në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit
 6. Shërbimet në fushën e zhvillimit ekonomik vendor
 7. Shërbimet në fushën e sigurisë publike
 8. Shërbimet në fushën e funksioneve dhe kompetencave të deleguara………………

Për çdo shërbim (por pa u kufizuar) informacion përshkrues mbi:

 • Instrumentin për administrimin e shërbimit
 • Sistemin e administrimit të performancës së shërbimit bazuar mbi standardet
 • Sistemin e treguesve, përfshirë edhe aspektin gjinor për matjen e performancës
 • Strukturën përgjegjëse për prezantimin, mbikëqyrjen dhe monitorimin e performancës së shërbimit, përfshirë edhe aspektin gjinor
Neni 32-33 i ligjit nr. 139/2015

a)  Në faqen zyrtare të internetit- www.bashkialushnje.gov.al

 

b)  Vendet e caktuara për njoftimet publike

   Facebook/Bashkia Lushnje

Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim

MenjëherëKryetari                         i BashkisëKoordinatori për drejtën e informimit
2.

Shërbimet administrative

Përfshin bërjen publike të shërbimeve publike që ofron bashkia sipas fushave të përcaktuara nga ligji 139/2015

1)     Shërbimet administrative në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike

 

a)  Në faqen zyrtare të internetit- www.bashkialushnje.gov.al

 

b)  Vendet e caktuara

MenjëherëKryetari                          i BashkisëKoordinatori për të drejtën e informimit


 

 
 1. Shërbimet administrative në fushën e shërbimeve sociale
 2. Shërbimet administrative në fushën e kulturës, sportit dhe shërbimeve argëtuese
 3. Shërbimet administrative në fushën e mbrojtjes së mjedisit
 4. Shërbimet administrative në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit
 5. Shërbimet administrative t në fushën e zhvillimit ekonomik vendor
 6. Shërbimet administrative në fushën e sigurisë publike

Shërbimet         administrative           në                      fushën                     e funksioneve dhe kompetencave të deleguara

Për çdo shërbim (por pa u kufizuar) informacion përshkrues mbi:

 • Strukturat përgjegjëse për ofrimin e shërbimit
 • Adresën postare/elektronike të strukturave/ njësive/sporteleve që ofrojnë shërbime administrative
 • Procedurat që duhen ndjekur për të përfituar shërbime administrative
 • Oraret e punës së strukturave/njësive/sporteleve që ofrojnë shërbime administrative
 • Tarifat për shërbimet administrative
 • Rregullat për mënyrën e kryerjes së pagesës
 • Subjektet që përjashtohen nga tarifat
 

për njoftimet publike

Facebook/Bashkia Lushnje

Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim

   
3

Kontratat publike. Përfshin bërjen publike të:

 • Objektit të kontratës publike
 • Numrit të referencës së procedurës/ kontratës
 • Llojit të procedurës
 • Termave dhe kushteve të kontratës
 • Kohëzgjatjes së kontratës
 • Vlerës së kontratës
 • Dhënave të autoritetit kontraktor
 • Dhënave të kontraktorit/nënkontraktorit

Neni 7/ i ligjit Nr. 119/2014 si dhe neni 25 dhe 71 i VKM Nr.

914, datë

29.12.2014 Për

miratimin e rregullave të prokurimit publik

a)  Në faqen zyrtare të internetit- www.bashkialushnje.gov.al

 

b)      Vendet e caktuara për njoftimet publike Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim

Publikimi brenda 5 (pesë) ditëve nga nënshkrimi i kontratësKryetari i BashkisëKryetari i Bashkisë


 

 
 • Treguesve për matjen e përmbushjes së kontratës
 • Strukturave publike përgjegjëse për mbikëqyrjen dhe monitorimin e kontratës
 • Procedurave që duhet ndjekur për të bërë një ankimim
 • Raporteve të kontrollit, monitorimit dhe auditimit mbi zbatimin e kontratës
     
4

E drejta e ankesës dhe vërejtjes lidhje me shërbimet

Përfshin bërjen publike të:

 1. Procedurave për të bërë ankesa apo vërejtje në lidhje me shërbimet
 2. Adresës postare/elektronike për depozitimin e ankesave apo vërejtjeve
 

a)  Në faqen zyrtare të internetit- www.bashkialushnje.gov.al

 

b)  Vendet e caktuara për njoftimet publike Facebook/Bashkia Lushnje

  Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim

Brenda       10

ditëve                   nga

shpallja                    e miratimit

Kryetari                          i BashkisëKoordinatori për të drejtën e informimit
Fusha 5 - Legjislacioni dhe aktet e brendshme rregullatore
Nr.Informacioni bëhet publik pa kërkesëReferenca ligjoreMënyra e bërjes publike këtij informacioniAfati kohor për publikimOrgani miratuesOrgani përgjegjës për publikimin
1.

Legjislacioni              dhe         aktet                              e                              brendshme rregullatore:

1)     I organizuar (jo i detyrueshëm) sipas fushave:

 • Fusha   e   organizimit   dhe   funksionimit   të bashkisë
 • Fusha e veprimtarisë ekonomiko-financiare
 • Fusha e qeverisjes së mirë vendore (integriteti, etika, anti-korrupsioni, transparenca, llogaridhënia etj)
 • Fusha e infrastrukturës dhe shërbimeve publike
 • Fusha e shërbimeve sociale
 • Fusha  e  kulturës,  sportit  dhe  shërbimeve argëtuese
 • Fusha e mbrojtjes së mjedisit
 • Fusha e bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit
 • Fusha e zhvillimit ekonomik vendor
Neni  7/b  i  ligjit nr. 119/2014

a)  Në faqen zyrtare të internetit- www.bashkialushnje.gov.al

 

b)  Vendet e caktuara për njoftimet publike Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim

Menjëherë pas botimit në fletore zyrtare.

 

Vendimet, urdhëresat dhe urdhrat e këshillit dhe kryetarit bashkisë brenda 10 ditëve nga  data                    e

miratimit                    të tyre

Kuvendi i Shqipërisë

 

Këshilli i Ministrave

 

Ministri

 

Këshilli Bashkiak

 

Kryetari i Bashkisë

Koordinatori për të drejtën e informimit


 

 
 • Fusha e sigurisë publike
 • Fusha  e  funksioneve  dhe  kompetencave  të deleguara

2)     Çdo fushë duhet të përmbajë:

 • Aktet ligjore dhe nënligjore përkatëse
 • Dokumentet politike kombëtar përkatës
 • Vendimet, urdhëresat dhe urdhrat e këshillit të bashkisë me karakter normativ
 • Vendimet, urdhëresat dhe urdhrat e kryetarit të bashkisë me karakter normativ
 • Dokumentet politike vendor
       
Fusha 6 - Pjesëmarrja qytetare vendimmarrje
Nr.Informacioni bëhet publik pa kërkesëReferenca ligjore Mënyra e bërjes publike këtij informacioni Afati kohor për publikimOrgani miratuesOrgani përgjegjës për publikimin
1.

dhënat e  koordinatorit  për  njoftimin  dhe konsultimin publik. Përfshin bërjen publike të:

 1. Emër mbiemër të koordinatorit
 2. Adresën postare/elektronike të tij

3.      Orarin e punës

Neni 16/2 ligjit Nr. 139/2015

dhe neni 10 ligji Nr. 146/2014

 

a)  Në faqen zyrtare të internetit- www.bashkialushnje.gov.al

 

b)      Vendet e caktuara për njoftimet publike Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim

 Menjëherë pas miratimit të urdhrit të caktimit të KoordinatoritKryetari i BashkisëKoordinatori për njoftimin dhe konsultimin publik
2.

Plani vjetor për procesin e vendimmarrjes me pjesëmarrje. Përfshin bërjen publike të:

 1. Akteve që do të konsultohen
 2. Mënyrat e konsultimit
 3. Afatet
 4. Strukturat përgjegjëse
Neni 6/b i ligjit Nr. 146/2014 

a)  Në faqen zyrtare të internetit- www.bashkialushnje.gov.al

 

b)      Vendet e caktuara për njoftimet publike Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim

 

Brenda           10

ditëve nga

data e miratimit

Këshilli Bashkiak

 

Kryetari i Bashkisë

Sekretari i Këshillit Bashkiak

 

Koordinatori për njoftimin dhe konsultimin publik

3.Dispozitat e brendshme rregullatorë për këshillimin me publikun. Përfshin bërjen publike të:Neni 18/2 i ligjit 139/2015 dhe a)Në faqen zyrtare të internetit- 

Brenda           10

ditëve nga data e miratimit

Këshilli BashkiakSekretari i Këshillit Bashkiak


 

 
 1. Procedurave,           afateve                            dhe                            mënyrat                            e organizimit për çdo formë/lloj konsultimi
 2. Strukturat përgjegjëse për aktet e detyrueshme për konsultim
neni 6 ligji 146/2014

www.bashkialushnje.gov.al

 

b) Vendet e caktuara për njoftimet publike Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim

 Kryetari i BashkisëKoordinatori për njoftimin dhe konsultimin publik
4.

Akte për cilët është e detyrueshme zhvillimi i konsultimit publik. Përfshin bërjen publike të:

1.      Listës   së   akteve   për   të   cilët   është   e detyrueshme zhvillimi i konsultimit publik

Neni 18/1 ligjit Nr. 139/2015

Neni 5/ç dhe 13/3 e ligji Nr. 68/2017

 

Neni 1/1 dhe 4/c e ligjit 146/2014

a)  Në faqen zyrtare të internetit- menuja……..(me link)

 

b)      Vendet e caktuara për njoftimet publike Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim

MenjëherëKoordinatori për njoftimin dhe konsultimin publik

Sekretari i Këshillit Bashkiak

 

Koordinatori për njoftimin dhe konsultimin publik

5.

Njoftimi         për       nismën                     vendimmarrëse         me pjesëmarrje

Përfshin bërjen publike të:

 1. Projektaktit, relacionin shpjegues dhe dokumentave shoqërues të tij.
 2. Arsyeve të nevojshme për nxjerrjen e projektaktit, si dhe ndikimi që ai do të ketë
 3. Afatit, vendit dhe mënyrën me të cilën palët e interesuara paraqesin ose dërgojnë rekomandimet e tyre;
 4. Adresën e kontaktit të koordinatorit për njoftimin dhe konsultimin publik të bashkisë ose të strukturës përgjegjëse për mbledhjen e rekomandimeve e të komenteve për projektaktin;
 5. Vendin dhe datën e organizimit të takimit publik në rastet kur bashkia vendos për organizimin e tij

Neni 11, neni 13 dhe neni 14 i ligjit Nr.

146/2014

a)  Në faqen zyrtare të internetit- www.bashkialushnje.gov.al

 

b)      Vendet e caktuara për njoftimet publike Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim

Menjëherë

Këshilli Bashkiak

 

Kryetari i Bashkisë

Sekretari i Këshillit Bashkiak

 

Koordinatori për njoftimin dhe konsultimin publik

6.Procedura e marrjes dhe shqyrtimit komenteve dhe rekomandimeve. Përfshin bërjen publike të:Neni  15  i  ligjit Nr. 146/2014a)Në faqen zyrtare të internetit- www.bashkialushnje.gov.alMenjëherëKëshilli BashkiakSekretari i Këshillit Bashkiak


 

 
 1. Adresën postare/ elektronike për dërgimin e komenteve dhe rekomandimeve
 2. Afatin   për     dërgimin   e                         komenteve                         dhe rekomandimeve
 3. Mënyrën         e  mbajtjes  së  procesverbalit  dhe regjistrimit të takimit publik për takimet publike
 4. Mënyrën   e   trajtimit   të   komenteve                                                    dhe rekomandimeve
 5. Mënyrën e dhënies së arsyeve për mospranimin komenteve dhe rekomandimeve
 

 

b) Vendet e caktuara për njoftimet publike Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim

  Koordinatori për njoftimin dhe konsultimin publik
7.

Procedurat duhen ndjekur për bërë një ankim në lidhje me konsultimin publik.

Përfshin bërjen publike të:

 1. Subjektet ku mund të bëhet ankesa ( Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale Këshilli i bashkisë, Kryetari i bashkisë;)
 2. Adresën postare/ elektronike për dërgimin e ankesës
 3. Procedurat për të bërë një ankesë në lidhje me këshillimin me publikun
 4. Struktura   përgjegjëse   në   nivel  bashkie   që regjistron dhe shqyrton ankesën
Neni  21  i  ligjit Nr. 146/2014

a)  Në faqen zyrtare të internetit- www.bashkialushnje.gov.al

 

b)      Vendet e caktuara për njoftimet publike Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim

MenjëherëKëshilli Bashkiak

Sekretari i Këshillit Bashkiak

 

Koordinatori për njoftimin dhe konsultimin publik

8.

Raporti vjetor për transparencën në procesin e vendimmarrjes. Përfshin bërjen publike të:

 1. Numrit të akteve të miratuara nga organet e bashkisë me konsultim publik gjatë një viti.
 2. Numrin e përgjithshëm të komenteve dhe rekomandimeve të marra nga palët e interesuara;
 3. Numrin e rekomandimeve dhe komenteve të pranuara dhe të refuzuara gjatë procesit të vendimmarrjes
 4. Numrin e takimeve publike të organizuara
Neni 20/1 i ligjit Nr. 146/2014
 1. Në faqen zyrtare të internetit- www.bashkialushnje.gov.al
 2. Vendet e caktuara për njoftimet publike Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim
Brenda 10 ditëve nga data e miratimit

Këshilli Bashkiak

 

Kryetari i Bashkisë

Sekretari i Këshillit Bashkiak

 

Koordinatori për njoftimin dhe konsultimin publik

9.

Iniciativa qytetare. Përfshin bërjen publike të:

1.      Mënyrës dhe formës së paraqitjes së iniciativës qytetare

Neni 20/1 Ligji Nr. 139/2015a)Në faqen zyrtare të internetit- www.bashkialushnje.gov.alBrenda 10 ditëve nga data e miratimitKëshilli BashkiakSekretari i Këshillit Bashkiak


 

 

2.      Procedurave të shqyrtimit dhe e miratimit të iniciativës qytetare

 1. Adresës postare/ elektronike për depozitimin e iniciativës qytetare.
 2. Mënyrat dhe afatet e kthimit të përgjigjeve për mos miratimin e iniciativës qytetare
 b) Vendet e caktuara për njoftimet publike Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim  Koordinatori për njoftimin dhe konsultimin publik
Fusha 7 - Informacion tjetër
Nr.Informacioni bëhet publik pa kërkesëReferenca ligjoreMënyra e bërjes publike këtij informacioniAfati                kohor për publikimOrgani miratuesOrgani përgjegjës për publikimin
1.

Bashkia    proceset  e  integrimit  evropian.

Përfshin bërjen publike të:

1.      Të dhënave për projektet, nismat dhe veprimtarisë e bashkisë në kuadrin e integrimit në BE

Neni  7/l  i  ligjit nr. 119/2014
 1. Në faqen zyrtare të internetit- www.bashkialushnje.gov.al
 2. Vendet e caktuara për njoftimet publike Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim

Brenda 10 ditëve nga

data e miratimit të tyre

Këshilli Bashkiak

 

Kryetari i Bashkisë

Koordinatori për të drejtën e informimit
2.

Bashkia  dhe  shoqëria  civile.  Përfshin  bërjen publike të:

 1. Në tërësi të dhëna për grupet e interesit
 2. Të dhëna për OJF, përfaqësuesit e medias, biznesit
 3. Shërbimet që ofrohen nga organizata të ndryshme
 4. Nismat advokuese, lobuese dhe monitoruese nga shoqëria civile
Neni  7/l  i  ligjit nr. 119/2014
 1. Në faqen zyrtare të internetit- www.bashkialushnje.gov.al
 2. Vendet e caktuara për njoftimet publike Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim

Brenda 10 ditëve nga

data e miratimit të tyre

Këshilli Bashkiak

 

Kryetari i Bashkisë

Koordinatori për të drejtën e informimit
3.

Raporte, studime dhe vlerësime mbi zbatimin e Programit transparencës. Përfshin bërjen publike të:

 1. Raporte, studime dhe vlerësime mbi PT
 2. Sisteme/metodologji matje të PT
Neni  7/l  i  ligjit nr. 119/2014

a)  Në faqen zyrtare të internetit- www.bashkialushnje.gov.al

 

b)  Vendet e caktuara për njoftimet publike Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim

Brenda 10 ditëve nga data e miratimit të tyre

Këshilli Bashkiak

 

Kryetari i Bashkisë

Koordinatori për të drejtën e informimit
4.

Strukturat komunitare

Përfshin bërjen publike të:

Neni  7/l  i  ligjit nr. 119/2014a)Në faqen zyrtare të internetit-Brenda 10 ditëve nga dataKëshilli BashkiakKoordinatori për të drejtën e informimit


 

 
 1. Dhënave për strukturat komunitare në fshat
 2. Dhënave për strukturat komunitare në qytet
 3. Detyrat, kompetencat dhe kompetencat e strukturave komunitare
 4. Rregulloren për organizimin dhe funksionimin e këshillave komunitare
 

www.bashkialushnje.gov.al

b)Vendet e caktuara për njoftimet publike Tenda në qëndër të bashkisë ku publikohet cdo njoftim

e miratimit të tyre  


V.             PROCESI I PËRGATITJES DHE ZBATIMIT TË PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS

 

1.               Përgatitja

Procesi i përgatitjes së projekt-programit të transparencës drejtohet nga Kryetari i Bashkisë duke u mbështetur në Programin model të Transparencës për organet e vetëqeverisjes vendore, miratuar nga Komisioneri për të  Drejtën  e  Informimit  dhe  Mbrojtjen  e  të  Dhënave  Personale  me  urdhër Nr. 211, datë 10/09/2018.

 1. Miratimi

  Bazuar në nenin 9, 15 dhe 18/3 të ligjit Nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore", në nenin 4 të ligjit Nr. 119/2014 "Për të drejtën e informimit" si dhe në programin model të miratuar nga Komisioneri, Këshilli Bashkiak me vendim nr..., datë .../... 2019 miraton Programin e Transparencës së bashkisë.
 2. Publikimi

  Brenda 10 ditëve nga data e miratimit nga ana e Këshillit Bashkiak, Programi i Transparencës publikohet (i) në faqen zyrtare të internetit të bashkisë në një menu të veçantë të titulluar "Programi i Transparencës" (linku) (ii) në vendet e caktuara për njoftimet publike të bashkisë dhe njësive administrative.
 3. Zbatimi

  Kryetari i Bashkisë është përgjegjës për zbatimin e përditshëm të Programit të Transparencës. Në ushtrim të kësaj përgjegjësie, Kryetari i Bashkisë me vendim nr 154, date 24/10/2017 ka caktuar Znj. Lidjona Çela, Koordinator për të drejtën e informimit si dhe detyrat dhe përgjegjësitë e tij/saj. Me vendim nr 171, date 23/10/2018  ka caktuar Znj. Xhesika Peqini, Koordinator për njoftimin dhe konsultimin publik si dhe detyrat dhe përgjegjësitë e tij/saj. Me urdhër nr. 196, date 12/12/2018  ka miratuar Rregulloren e Administratës së bashkisë, e cila në nenin ... ka përcaktuar procedurat, detyrat dhe përgjegjësitë e administratorit të faqes zyrtare të internetit të bashkisë për publikimin dhe përditësimin e Programit të Transparencës. Në nenin ... janë përcaktuar procedurat, detyrat dhe përgjegjësitë e çdo strukture të administratës për publikimin dhe përditësimin e Programit të Transparencës dhe në nenin ... janë përcaktuar procedurat e trajtimit të kërkesave për informim.
 4. Monitorimi

  Monitorimi kryhet nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i cili mbikëqyr respektimin e dispozitave të ligjit për të drejtën e informimit dhe në rastet kur vërehet mosrespektim i tyre, bën vlerësimin e kundërvajtjes dhe vendos sanksionet administrative përkatëse. Këshilli Bashkiak mbikëqyr informimin e publikut nga ana e bashkisë duke analizuar dhe vlerësuar shkallën e zbatimit të rregullave që ai vetë ka vendosur.

  Kryetari i Bashkisë vlerëson dhe mbikëqyr të gjithë procesin e zbatimit të programit të transparencës nga ana e administratës së bashkisë, njësive administrative dhe njësive të varësisë. Monitorimi i zbatimit të Programit të Transparencës do të bëhet jo më pak se njëherë në vit nga ana e këshillit dhe Kryetarit të Bashkisë.

  Aktorët jo-publik që gjithashtu monitorojnë zbatimin e Programit të Transparencës përfshijnë organizatat e shoqërisë civile, median, biznesin, qytetarët dhe grupe të ndryshme. Monitorimi nga aktorët jo-publik luan një rol thelbësor në përmirësimin e transparencës, llogaridhënies dhe krijimit të besimit qytetar. Çdo raport, studim, monitorim apo vlerësim mbi zbatimin e Programit të Transparencës nga ana e aktorëve jo-publik sapo i vihet në dispozicion bashkisë publikohet në rubrikën përkatëse në programin e transparencës.
 5. Rishikimi dhe përditësimi

  Në bazë të pikës......të vendimit Këshillit Bashkiak Nr...., datë...../....../201... "Për miratimin e Programit të Transparencës" rishikimi i plotë i programit do të bëhet njëherë në 4 vjet (rekomandohet). Rishikimi i Programit të Transparencës bëhet sipas të njëjtës procedurë, përmes së cilës është bërë miratimi i tij.

  Programi i nënshtrohet përditësimit rregullisht.

   Vendimi i Këshillit Bashkiak do të kalojë në mbledhjen e radhës të Këshillit Bashkiak Lushnje.