​                                                                                                                                           

​Këtu do të gjeni Formularin për Ankesë :

 Këtë Formular mund ta shkarkoni këtu : Formulari për Ankesë


Në bazë të Ligjit Nr. 119/2014 "Për të Drejtën e Informimit"

 

Emri / Mbiemri :

Adresa:

Qyteti :

Telefon:

 E-mail:      

Autoriteti Publik :

Adresa:

Qyteti:

Identifikoni saktë Autoritetin Publik/Institucionin ndaj të cilit ankoheni.

 

Përshkruani çdo veprim të pretenduar si shkelje nga Autoriteti Publik dhe nëse dispononi dokumente bashkëlidhini ato.

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Përshkruani çfarë kërkoni nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në përputhje me nenin 24 të ligjit nr.119/2014.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

(Data)     _________________________

(Firma)    _________________________

Ne nuk mund të pranojmë ankesën nëse nuk është nënshkruar.

 

Informacioni në këtë format dhe të dhënat e ID do të përpunohen në përputhje me ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Për sqarime më të detajuara kontaktoni KDIMDP ose koordinatorin e të drejtës për informim.

 ​