Accesso
Skip Navigation Links > Kreu > Lajmet > Njoftim kontrate për publikim

Kategorite

Filtro:

Njoftim kontrate për publikim

                          
                                                           REPUBLIKA E SHQIPËRISË
                          BASHKIA LUSHNJE

Nr. _______ Prot.                                                                                        Lushnje, më  ___ /11 / 2020
 
NJOFTIMI I KONTRATES PER PUBLIKIM

   BASHKIA LUSHNJE
1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri                   Bashkia Lushnje
Adresa                   Lagja  “Kongresi i Lushnjes”; Lushnje, Albania
Tel/Fax                  +355 69 77 72 127
E-mail                   bashkia_lushnje@yahoo.com 
Faqja e Internetit   www.bashkia_lushnje.gov.al;  
 
2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Procedure e hapur (ne rruge shkresore)

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:   
   “Ndertim I tregut te gjese se gjalle Bubullime , Lushnje”
 
4. Fondi limit: 25 791 917  Leke pa TVSH me fond te financuar sipas Kontrates se Projektit dhe financimit Nr. Ref.IADSA II/2020/25
Fondi limit sipas punimeve
-Punime suvatimi,shtresa e bojatisje (Thertorja e emergjences) fondi limit 440 908 Leke pa TVSH
-Punime suvatimi,shtresa e bojatisje (Tualeti) fondi limit 659 809 Leke pa TVSH
-Punime terrace (Thertores emergjences) fondi limit 139 077 Leke pa TVSH
-Punime terrace (Tregu) fondi limit 1 061 571 Leke pa TVSH
-Punime suvatimi,shtresa e bojatisje - Zyra fondi limit 226 101 Leke pa TVSH
-Punime betoni e beton armeje- Tregu fondi limit 9 261 246  Leke pa TVSH
-Punime betoni e beton armeje -Thertorja emergjences fondi limit 463 650  Leke pa TVSH
-Punime betoni e beton armeje – Ambjente sherbimi (Zyrat dhe Tualetet) fondi limit 436 429 Leke pa TVSH
-Pajisje per Tregun fondi limit 159 431 Leke pa TVSH
-Punime elektrike fondi limit 1 271 909 Leke pa TVSH
-Punime hidrosanitare fondi limit 4 270 909  Leke pa TVSH
-Punime shtresash sistemim sheshi fondi limit 6 182 378 Leke pa TVSH
-Pajisje per tregun fondi limit 481 298 Leke pa TVSH
                                

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  
    16 jave  nga nenshkrimi i kontrates ndermjet paleve.

6- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:
    Data: 29/12/2020  (dd/mm/vvvv)   Ora: 10:00. 
    Vendi: Bashkia Lushnje, Zyra e Arkives dhe Protokollit, kati i II.

7- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:
   Data: 29/12/2020  (dd/mm/vvvv)   Ora: 10:00. 
    Vendi: Bashkia Lushnje, Zyra e Arkives dhe Protokollit, kati i II.

Shenim: Dokumentacioni per plotesimin e kerkesave per kualifikim, termat e references, specifikimet teknike si dhe projektin teknik “Ndertim I tregut te gjese se gjalle Bubullime , Lushnje”, mbi te cilin do te implementohet objekti i ketij prokurimi, jane te disponueshme ne faqen zyrtare te Bashkise Lushnje www.bashkia_lushnje.gov.al. 
Gjithashtu, dokumentacioni mund te terhiqet çdo dite, nga e hena ne te premte, gjate orarit zyrtar, prane Zyres se Prokurimeve  Publike, kati i III.


TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
FATOS TUSHE


Eventet

<shtator 2021>
HënMarMërEnjPreShtDie
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910

Se shpejti


Buletini Informativ