Accesso
Skip Navigation Links > Kreu > Keshilli > Funksionet

Funksionet

Detyrat dhe kompetencat e Këshillit Bashkiak

1. Këshilli bashkiak ka këto detyra dhe kompetenca:

a) zgjedh nga përberja e vet komisionet e këshillit dhe miraton rregulloren e brendshme

të funksionimit të vet;

b) zgjedh, duke respektuar ligjin për barazinë gjinore, kryetarin dhe zëvendëskryetarët e

këshillit dhe i shkarkon ato;

c) emëron dhe shkarkon sekretarin e këshillit;

ç) miraton nivelin e pagave e të shpërblimeve të punonjësve e të personave të tjerë,

të zgjedhur ose të emëruar, në përputhje me legjislacionin në fuqi;

d) miraton aktet e themelimit te ndërmarrjeve, shoqërive tregtare, si dhe të personave të

tjerë juridikë që krijon vetë ose me të cilët është bashkëthemelues;

dh) miraton buxhetin dhe ndryshimet e tij. Në vendimin për miratimin e buxhetit miraton,

gjithashtu, edhe numrin maksimal të punonjësve të bashkisë, si dhe të njësive e

institucioneve buxhetore në varësi të bashkisë;

e) miraton tjetërsimin ose dhënien në përdorim të pronave të tretëve;

ë) organizon dhe mbikqyr kontrollin e brendshëm të bashkisë;

f) vendos për taksat dhe tarifat vendore, sipas këtij ligji dhe legjislacionit tjetër në fuqi;

g) vendos për marrjen e kredive dhe shlyerjen e detyrimeve ndaj të tretëve;

gj) vendos për krijimin e institucioneve të përbashkëta me njësi të tjera të vetëqeverisjes

vendore, përfshirë subjektin e kompetencave të përbashkëta ose me persona të tretë;

h) vendos për fillimin e procedurave gjyqësore për çështje të kompetences së vet;

i) zgjedh perfaqësuesit e këshillit bashkiak në këshillin e qarkut Shkodër, të cilët, në jo

më pak se 50 për qind të tyre, duhet t'i përkasin gjinisë më pak të përfaqësuar;

j) vendos për dhënin ose deklarimin e mbarimit të mandatit të këshilltarit, kur ekzistojnë

kushtet e parashikuara në ligj ose në nenin 10 të kësaj rregullore.

k) miraton norma, standarte e kritere per rregullimin dhe disiplinimin e funksioneve që i

janë dhënë atij me ligj, si dhe per mbrojtjen e garantimin e interesit publik;

l) vendos për simbolet e bashkisë;

ll) vendos për emërtimin e rrugëve, shesheve, teritoreve, institucioneve dhe objekteve në

juridiskionin e bashkisë;

m) jep tituj nderi dhe stimuj;

n) vendos për rregullat, procedurat dhe menyrat e realizimit të funksioneve të deleguara,

në bazë dhe për zbatim të ligjit, me të cilin bëhet ky delegim te bashkia.

2. Këshilli bashkiak mund të ndërmarrë nisma me interes publik vendor në tërritorin e

juridiksionit të tij për çdo çështje që nuk i ndalohet me ligj dhe që nuk i është dhënë

ekskluzivisht me ligj një organi tjetër shtetëror.

3. Këshilli bashkiak ushtron kompetencat e tij nëpërmjet vendimeve, urdhëresave dhe

urdhrave.​

  1. Këshilli i bashkisë përcakton drejtimin politiko-administrativ të bashkisë, adapton aktet ligjore bazë të parashikuara nga ligji dhe kontrollon zbatimin e tyre.
  2. Të drejtat ekskluzive të Këshillit Bashkiak në emër të bashkisë janë :
  • Pronat publike të bashkisë dhe ushtrimi i çdo të drejte të ligjshme për të.
  • Financat dhe përcaktimi i normave të sigurimit të të ardhurave dhe të treguesve të përdorimit të fondeve brënda kuadrit ligjor.
  • Krijimi i subjekteve për ushtrimin e kompetencave dhe plotësimin e detyrave ligjore të bashkisë, me interes për komunitetin.
  • Miratimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit dhe të çdo forme delegimi të kompetencave në raport me organe e organizma të çdo niveli.       Funksionet e Këshillit të Bashkisë përcaktohen nga Neni 31 dhe Neni 32 i  Ligjit Nr. 8652, datë 31.07.2000 "Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore" 


Neni 31

Funksionimi i këshillit komunal ose bashkiak

1. Këshilli komunal dhe ai bashkiak ushtron funksionet e tij qysh nga krijimi, sipas nenit 26, deri në krijimin e këshillit të ri pasardhës.

2. Mbledhjet e radhës të këshillit komunal ose bashkiak zhvillohen si rregull, sipas përcaktimit që bën vetë këshilli, por jo më pak se një herë në muaj.

3. Këshilli mblidhet jashtë radhe:

a) me kërkesën e kryetarit të komunës ose bashkisë;

b) me kërkesën e 1/3 së anëtarëve të tij;

c) me kërkesën e motivuar të prefektit për çështje që lidhen me ushtrimin e funksioneve të tij.

4. Thirrja për mbledhjen e këshillit bëhet nga kryetari i këshillit dhe njoftimi për mbledhjen bëhet, si rregull, jo më pak se 5 ditë para datës së zhvillimit të saj. Njoftimi përmban datën e mbledhjes, orën, vendin dhe rendin e ditës.

5. Rendi i ditës miratohet nga këshilli.

6. Në periudhën nga data e zgjedhjeve e deri në konstituimin e këshillit të ri, këshilli i mëparshëm komunal ose bashkiak ushtron funksione të kufizuara dhe merr vendime vetëm në raste të situatave emergjente.

7. Mbledhja e këshillit komunal ose bashkiak quhet e vlefshme kur në të merr pjesë shumica e të gjithë anëtarëve të këshillit, me përjashtim të rasteve kur kërkohet një shumicë tjetër për marrjen e vendimeve, sipas përcaktimeve në nenin 33 të këtij ligji.

8. Kur këshilli nuk mblidhet për shkak të mungesës së anëtarëve të tij gjatë tre muajve, duke filluar nga data e mbledhjes së fundit të tij, këshilli quhet i vetëshpërndarë. Vetëshpërndarja pasohet me zgjedhje të reja për këshillin përkatës dhe sekretari i këshillit komunal ose bashkiak, brenda 10 ditëve nga përfundimi i afatit 3-mujor, njofton prefektin.

9. Mbledhjet e këshillit fiksohen në procesverbalin e mbledhjes. Mënyra e mbajtjes së procesverbalit dhe e vërtetimit të tij, përcaktohen në rregulloren e brendshme të funksionimit të këshillit.

Neni 32

Detyrat dhe kompetencat e këshillit komunal ose bashkiak

Këshilli komunal ose bashkiak ka këto detyra dhe kompetenca:

a) Miraton statutin e komunës ose të bashkisë, si dhe rregulloren e brendshme të funksionimit të vet.

b) Zgjedh dhe shkarkon kryetarin dhe zëvendëskryetarin e këshillit.

c) Emëron dhe shkarkon sekretarin e këshillit komunal ose bashkiak.

ç) Miraton strukturën organizative dhe rregulloret bazë të administratës së komunës ose të bashkisë, të njësive e institucioneve buxhetore në varësi të komunës ose të bashkisë, si dhe numrin e personelit të tyre, kërkesat për kualifikimin, pagat dhe mënyrat e shpërblimit të punonjësve dhe të personave të tjerë të zgjedhur ose të emëruar në përputhje me legjislacionin në fuqi.

d) Miraton aktet e themelimit të ndërmarrjeve, shoqërive tregtare, si dhe të personave të tjerë juridikë që krijon vetë ose është bashkëthemelues.

dh) Miraton buxhetin dhe ndryshimet e tij.

e) Miraton tjetërsimin ose dhënien në përdorim të pronave të tretëve.

ë) Organizon dhe mbikëqyr kontrollin e brendshëm të komunës ose bashkisë.

f) Vendos për taksat e tarifat vendore, si dhe nivelin e tyre.

g) Vendos për marrjen e kredive dhe shlyerjen e detyrimeve ndaj të tretëve.

gj) Vendos për krijimin e institucioneve të përbashkëta me njësi të tjera të qeverisjes vendore, përfshi subjektin e kompetencave të përbashkëta ose me persona të tretë.

h) Vendos për fillimin e procedurave gjyqësore për çështje të kompetencës së vet.

i) Zgjedh përfaqësuesit e këshillit komunal ose bashkiak në këshillin e qarkut.

j) Vendos për dhënien ose heqjen e mandatit të këshilltarit.

k) Miraton norma, standarde e kritere për rregullimin dhe disiplinimin e funksioneve që i janë dhënë atij me ligj, si dhe për mbrojtjen dhe garantimin e interesit publik.

l) Vendos për simbolet e komunës ose të bashkisë.

ll) Vendos për emërtimin e rrugëve, të shesheve, të territoreve, të institucioneve dhe të objekteve në juridiksionin e komunës ose të bashkisë.

m) Jep tituj nderi dhe stimuj.

n) Vendos për rregullat, procedurat dhe mënyrat e realizimit të funksioneve të deleguara, në bazë dhe për zbatim të ligjit me të cilin bëhet ky delegim te komuna ose bashkia.


Eventet

<korrik 2022>
HënMarMërEnjPreShtDie
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

Se shpejti


Buletini Informativ