​​

Institucionet në varësi të Bashkisë Lushnje janë :

1.  NDERMARRJA E PASURISE PUBLIKE

           Drejtor :  F. PEQINI

           LAGJA " GAFURR MUCO"

           ndermarrjapasurisepublike@gmail.com

2.   QENDRA KULTURORE  DHE KLUBI SHUMESPORTESH

          Drejtor : A. LIKO

          LAGJA " KONGRESI I LUSHNJES"

 

3.  QENDRA E ARSIMIT

         Drejtor :   M. SHARKA

        LAGJA " GAFURR MUCO"

        qendraearsimit@gmail.com